„Koncepcyjna” nowelizacja kodexu praci

Poprzedni Następujący

31.05.2021 11:55

„Koncepcyjna” nowelizacja kodexu praci

Kodeks pracy jest tradycyjnym obiektem zainteresowania nowelizacyjnych wysiłków ze strony ustawodawcy. Po niespełna dwu latach od zasadniczych zmian spowodowanych przez rekodyfikację prawa prywatnego, w której miała centralną pozycję ustawa nr. 89/2012 Sb., kodeks cywilny, jest obecnie na zaawansowanym etapie procesu legislacyjnego kolejna duża „koncepcyjna“ nowelizacja prawa pracy, która dotyczy i stara się zmienić uregulowanie tradycyjnych instytutów takich jak na przykład urlop, przeniesienie do innej pracy lub umowy o pracę wykonywanej poza zatrudnieniem (umowa o pracę i umowa o dzielo), ale stara się także uzupełnić uregulowania o bardziej szczegółowe przepisy lub o zupełnie nowe instytuty (home office, instytut pracowników szczebla kierowniczego itp.). Wyjątkowo proponuje się również, by anulować pewne istniejące instytuty (np. możliwość wynegocjowania rozstrzygnięcia sporów odnośnie stosunków pracy w arbitrażu).

Obecny proces prac legislacyjnych, wsparcie polityczne i (w zasadzie) zgodne stanowisko partnerów społecznych sugeruje, że projekt nowelizacji Kodeksu pracy powinien być pod koniec tego roku przedstawiony jako rządowy projekt ustawy do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, i także fakt, że (choć nie można dokładnie przewidzieć, w jakiej formie) powinien projekt ustawy zostać przyjęty a więc Kodeks pracy zostać nowelizowany.

Biorąc pod uwagę zakres zmian i ich charakter, niektóre zmiany będą niewątpliwie również wpływać na oprogramowania, s którymi zwykłe pracują księgowe i HR specjaliści, jest z pewnością wskazane zwrócić uwagę na nadchodzące zmiany z wystarczającym wyprzedzeniem.