Zmiana ustawy o rejestracji beneficjentów rzeczywistych

POPRZEDNIA NASTĘPNA

02.02.2023 14:46

Zmiana ustawy o rejestracji beneficjentów rzeczywistych

Ze skutkiem od dnia 1 października 2022 roku ustawa nr 37/2021 Dz. U. o rejestracji beneficjentów rzeczywistych(„URBR“) została zmieniona w celu zapewnienia właściwego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu („dyrektywa AML“), z inicjatywy Komisji Europejskiej.

Zmiana pojęcia „beneficjenta rzeczywistego“

Nowelizacja ustawy URBR w szczególności upraszcza pojęcie „beneficjent rzeczywisty“ poprzez rezygnację z pojęcia ostatecznego beneficjenta lub osoby mającej ostateczny wpływ. Teraz, beneficjent rzeczywisty to każda osoba fizyczna, która w ostateczności posiada lub kontroluje osobę prawną lub porozumienie prawne.

W art. 4 ust. 1 nowej wersji URBR znajdujemy kryteria definicji osoby, która w ostateczności jest właścicielem lub kontroluje korporację. Należą do nich w szczególności posiadanie udziału w korporacji lub udziału w prawach głosu większego niż 25 proc. lub prawa do udziału w zyskach większego niż 25 proc. Ustawa dopuszcza jednak także inne sposoby, odwołując się do innych sposobów wywierania decydującego wpływu. Ustawa następnie określa możliwe sposoby wywierania decydującego wpływu w innych przepisach.

 

Ograniczenie zakresu podmiotów nieposiadających beneficjenta rzeczywistego

Istotną zmianą jest zawężenie zakresu podmiotów, które nie podlegają kwestii beneficjenta rzeczywistego. Przepis art. 7 URBR określa podmioty, które z mocy prawa nie posiadają beneficjenta rzeczywistego. Należą do nich przede wszystkim jednostki państwowe i samorządowe oraz podmioty finansowane przez nie lub mające na nie decydujący wpływ. Wobec niektórych podmiotów obowiązuje wzruszalne domniemanie braku beneficjenta rzeczywistego, w tym np. osoby prawne utworzone na podstawie ustawy lub oświatowe osóby prawne utworzone przez państwo.

W porównaniu z poprzednimi przepisami to wyszczególnienie podmiotów nie obejmuje już np. wspólnot właścicieli lokali, związków zawodowych, partii politycznych czy kół łowieckich.

 

Obowiązki podmiotów w związku z nowelizacją URBR

Nowa ustawowa definicja beneficjenta rzeczywistego nie pociąga za sobą obowiązku zmiany dotychczasowego wpisu przez większość podmiotów wpisanych do rejestru beneficjentów rzeczywistych („Rejestr“), gdyż w ciągu 1 miesiąca od wejścia w życie nowelizacji dane rejestrowe w systemie informacyjnym Rejestru zostaną automatycznie dostosowane do nowego brzmienia URBR.

 

W przypadku danych zarejestrowanych, które nie muszą być już wpisane do Rejestru po wejściu w życie nowelizacji, dane te nie będą brane pod uwagę i tym samym nie będą powodować niezgodności. Dane takie mogą być jednak usunięte na wniosek lub żądanie.

Ustawa przewiduje 6-miesięczny termin od wejścia w życie nowelizacji na dostosowanie danych w Rejestrze do nowych przepisów. Dotyczy to zarówno istniejących wpisów, które na gruncie obecnej regulacji są niekompletne, tj. beneficjent rzeczywisty nie jest wpisany do Rejestru, mimo że zgodnie z ustawą powinien być wpisany, jak i wpisów danych takich podmiotów, które nie podlegały obowiązkowi rejestracji na gruncie poprzedniej regulacji.

W związku z wyżej wymienionym zalecamy rozważenie możliwych skutków dla Państwa spółki, sprawdzenie automatycznych korekt w Rejestrze i ewentualne skorygowanie niezgodności we wpisie.

Kancelaria adwokacka Felix a spol. jest gotowa pomóc Państwu w doprowadzeniu wpisu Państwa firmy do Rejestru do stanu zgodnego z prawem oraz współpracować z Państwem w wypełnianiu wyżej wymienionych obowiązków.

Autor aktualności: Mgr Julie Suchá, aplikant adwokacki, Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.