Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Předchozí Následující

24.10.2022 13:46

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

S účinností od 1. října 2022 došlo ke změně zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („ZESM“), z důvodu zajištění správné implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu („AML směrnice“), na podnět Evropské komise.

Změna pojmu „skutečný majitel“

Novelou ZESM dochází především ke zjednodušení pojmu „skutečný majitel“, kdy bylo upuštěno od pojetí koncového příjemce nebo osoby s koncovým vlivem. Nyní je skutečným majitelem každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání.

V § 4 odst. 1 nového znění ZESM najdeme kritéria pro vymezení osoby, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje korporaci. Jedná se zejména o vlastnictví podílu v korporaci nebo podílu na hlasovacích právech větším než 25 % či právo na podíl na zisku větším než 25 %. Zákon však dává prostor i dalším způsobům, když odkazuje na jiné prostředky uplatňování rozhodujícího vlivu. Možné způsoby uplatňování rozhodujícího vlivu pak zákon specifikuje v dalších ustanoveních.

Omezení okruhu subjektů bez skutečného majitele

Důležitou změnou je zúžení okruhu subjektů, na které nedopadá problematika skutečného majitele. Ustanovení § 7 ZESM stanovuje entity, které ze zákona nemají skutečného majitele. Mezi ně patří hlavně stát a územní samosprávné celky a subjekty jimi financované nebo rozhodujícím způsobem ovlivňované. Pro určité subjekty pak platí vyvratitelná domněnka neexistence skutečného majitele, mezi něž spadají např. právnické osoby zřízené zákonem nebo školské právnické osoby zřízené státem.

Oproti předchozí právní úpravě již v tomto výčtu subjektů nenajdeme např. společenství vlastníků jednotek, odborové organizace, politické strany nebo honební společenstva.

Povinnosti subjektů v souvislosti s novelou ZESM

Nová zákonná definice skutečného majitele s sebou pro většinu subjektů zapsaných v evidenci skutečných majitelů („Evidence“) nepřináší povinnost měnit svůj stávající zápis, jelikož do 1 měsíce od nabytí účinnosti novely dojde k automatické úpravě zapsaných údajů v informačním systému Evidence tak, aby odpovídaly novému znění ZESM.

V případě zapsaných údajů, které se po účinnosti novely již zapisovat do Evidence nemusí, se k takovým údajům nepřihlíží a nezpůsobí tedy nesrovnalost. Na návrh nebo na žádost však mohou být tyto údaje vymazány.

Zákon stanovuje 6měsíční lhůtu od nabytí účinnosti novely k uvedení údajů v Evidenci do souladu s novou právní úpravou. Týká se to jednak stávajících zápisů, které jsou podle aktuální úpravy neúplné, tzn. skutečný majitel v Evidenci zapsán není, byť podle zákona být zapsán má, a pak zápisů údajů těch subjektů, na které se povinnost zápisu podle dřívější právní úpravy nevztahovala.

S ohledem na výše uvedené doporučujeme zvážit možné dopady na Vaši společnost, provést kontrolu automatických úprav v Evidenci a případně napravit nesrovnalosti v zápisu.

Felix a spol. advokátní kancelář je připravena poskytnout asistenci při uvedení zápisu Vaší společnosti v Evidenci do souladu se zákonem a spolupracovat s Vámi při plnění výše uvedených povinností.

Autor aktuality: Mgr. Julie Suchá, advokátní koncipientka, Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

V Praze dne 18. října 2022