Ochrana osobních údajů

VRSTVA I.

Ochrana osobních údajů

Na této stránce se dozvíte vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme. Zpracováváme-li Vaše osobní údaje, získáte zde podrobné informace o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit. Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a tom, jak je uplatnit, naleznete pod odkazy – označeními jednotlivých skupin osob, jejichž osobní údaje zpracováváme, resp. pod označeními jednotlivých zpracování. 

Neplníme informační povinnost a ani jiné povinnosti podle právních předpisů na ochranu osobních údajů za klienty. Nepřijímáme žádosti o uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů realizovaných klienty. 

 1. Klienti, jejich zástupci a třetí osoby (poskytování právních služeb)
 2. Uchazeči o zaměstnání
 3. Zaměstnanci 
 4. Marketing (informování o službách, včetně zasílání obchodních sdělení)
 5. Dodavatelé zboží a služeb a jejich zástupci

Z prostor, ve kterých sídlí naše advokátní kancelář, je taktéž pořizován záznam z kamerového systému naším smluvním partnerem společností FSM, a.s.

 1. Kamerové systémy

VRSTVA II.

Základní charakteristika jednotlivých zpracování

 1. Klienti, jejich zástupci a třetí osoby (poskytování právních služeb) – zpracování osobních údajů klientů, jejich zástupců a třetích osob je prováděno za účelem poskytování právních služeb a plnění zákonných povinností a povinností plynoucích ze stavovských předpisů. 

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

 1. Uchazeči o zaměstnání – v souvislosti s výběrem uchazečů o zaměstnání na vypsané pracovní místo potřebuje společnost shromáždit a nejméně po dobu výběru zpracovávat identifikační a kontaktní údaje uchazeče, stejně jako údaje o jeho dosaženém vzdělání, kvalifikaci a předchozí praxi. 

Projevil-li uchazeč, pro případ, že nebyl vybrán nebo ve chvíli, kdy společnost nepoptávala žádnou pracovní sílu, zájem, aby byl zařazen na seznam potenciálních zaměstnanců, kteří budou oslovováni s vhodnými pracovními nabídkami, uděluje tím souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním pracovních nabídek na jeho adresu elektronické pošty. Společnost bude osobní údaje uchazeče zpracovávat po dobu 6 měsíců od udělení souhlasu. Zpracovávány budou identifikační a kontaktní údaje uchazeče, údaje o jeho předchozí praxi a dosaženém vzdělání a kvalifikaci. 

Souhlas se zpracováním ve smyslu předchozího odstavce lze kdykoli odvolat. Důsledkem odvolání souhlasu bude vymazání ze seznamu zájemců o zaměstnání. Pro příště nebudou takovému člověku zasílány nabídky pracovního uplatnění ve společnosti.  

Komplexní informace o zpracování ze strany společnosti, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

 1. Zaměstnanci – zpracování osobních údajů zaměstnanců je prováděno pro plnění právních povinností zaměstnavatele (realizaci pracovního závazku) a pro uplatnění a ochranu práv a oprávněných zájmů zaměstnavatele.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

 1. Marketing – společnost shromažďuje a zpracovává údaje za účelem nabídky služeb klientům a potenciálním klientům. 

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

 1. Kontaktní údaje dodavatelů služeb nebo zboží, případně jejich zástupců – společnost uchovává kontaktní údaje kvůli uzavření smluvního vztahu a údaje nezbytné pro realizaci smluvních vztahů s dodavatelem služeb nebo zboží. Případně uchovává kontaktní údaje zástupců (zaměstnanců, statutárních zástupců nebo jiných určených osob) dodavatelů.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

 1. Kamerové systémy – společnost FSM, a.s., z prostor, ve kterých sídlí naše advokátní kancelář, pořizuje kamerový záznam pro účely ochrany majetku, života a zdraví zaměstnanců, členů společnosti a třetích osob (např. klientů). Záznam může být užit například k uplatnění práv z odpovědnosti za škodu a předán orgánům činným v trestním řízení. 

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

VRSTVA III. – Konkrétní parametry zpracování osobních údajů 

I. KLIENTI, JEJICH ZÁSTUPCI A TŘETÍ OSOBY (poskytování právních služeb)

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 119050 (dále jen „Správce“).

 1. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám může svědčit právo na: 

 1. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále, právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 2. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 3. VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
 4. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);  
 5. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
 6. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Dále Vám svědčí právo na:

 • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje kvůli oprávněným zájmům Správce.  

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE. S ohledem na zvláštní právní úpravu advokacie a povahu advokátních služeb nemusí být shora uvedená práva subjektu údajů k dispozici v plném rozsahu.

U Správce není pro toto zpracování osobních údajů ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem a dále za účelem plnění zákonných a stavovských povinností předepsaných pro poskytování právních služeb. 

 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je: 

 1. klient fyzická osoba – plnění smlouvy, plnění zákonných povinností podle předpisů o advokacii, podle daňových předpisů a dalších veřejnoprávních předpisů předepisujících vedení účetních a dalších evidencí, plnění povinností podle stavovských předpisů, oprávněné zájmy Správce (uplatnění odpovědnostních a jiných podobných nároků);
 2. klient právnická osoba (osobní údaje zástupců) – plnění zákonných povinností podle předpisů o advokacii (řádné poskytování právních služeb), podle daňových předpisů a dalších veřejnoprávních předpisů předepisujících vedení účetních a dalších evidencí, plnění povinností podle stavovských předpisů, oprávněné zájmy Správce (uplatnění odpovědnostních a jiných podobných nároků);
 3. třetí osoby – plnění zákonných povinností podle předpisů o advokacii (řádné poskytování právních služeb klientům), podle daňových předpisů a dalších veřejnoprávních předpisů předepisujících vedení účetních a dalších evidencí, plnění povinností podle stavovských předpisů, oprávněné zájmy Správce (uplatnění nároků na přísudek atd.);
 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: 

 1. je-li klientem fyzická osoba – identifikační údaje, kontaktní údaje, další údaje nezbytné k poskytování právních služeb; 
 2. je-li klientem právnická osoba – identifikační údaje zástupců klienta, kontaktní údaje zástupců klienta, další osobní údaje zástupců klienta nezbytné k poskytování právních služeb;
 3. třetí osoby (osoby, jejichž osobní údaje jsou vedeny ve spisech kvůli poskytování právních služeb) – identifikační údaje, kontaktní údaje, další údaje nezbytné k poskytování právních služeb.
 1. ZDROJ ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou získány od klienta, resp. od jeho zástupců, z veřejných rejstříků a z otevřených zdrojů, ze soudních spisů a z vlastní činnosti Správce.

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ.

Poskytování osobních údajů je nezbytné pro řádné poskytování právních služeb. 

 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje po dobu poskytování právních služeb a dále po dobu stanovenou právními a stavovskými předpisy pro uchování dokumentace.

 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

 1. PŘÍJEMCI a osoby, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto příjemcům a dalším osobám: zpracovatelům osobních údajů využívaných Správcem, orgánům veřejné moci provádějícím sociální a zdravotní pojištění, správci daně, dalším orgánům veřejné moci a třetím osobám, bude-li to nezbytné pro poskytování právních služeb.  

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 1. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů. 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.

II. Uchazeči o zaměstnání

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 119050 (dále jen „Správce“).

 1. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu ke zpracování Správcem Vám (subjektu údajů) svědčí právo na:

 1. PŘÍSTUP – jedná se o právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, máte dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 2. Odvolat souhlas – souhlas se zařazením na seznam potenciálních zájemců o zaměstnání lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným ZDE. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu bude ukončeno zpracování Vašich údajů za účelem nabídky pracovního místa;
 3. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 4. VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
 5. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);  
 6. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
 7. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Dále Vám svědčí právo na:

 • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje kvůli oprávněným zájmům Správce.  

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

U Správce není pro toto zpracování osobních údajů ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
 1. Správce zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání na vypsanou pracovní pozici za účelem: výběru nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání na danou pracovní pozici a uzavření základního pracovněprávního vztahu; 
 2. Projevil-li uchazeč o zaměstnání zájem pro případ, že neuspěl ve výběrovém řízení na vypsanou pracovní pozici nebo ucházel-li se o zaměstnání, aniž by byla pracovní pozice vypsána, o zasílání pracovních nabídek, uděluje tím souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem: zasílání pracovních nabídek odpovídajících kvalifikaci, dosaženému vzdělání a praxi. 
 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů:

 • v případě účelu podle odst. 3 bodu i.) jde o nezbytné opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů a případné následné uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
 • v případě odst. 3 bodu ii.) jde o souhlas uchazeče o zaměstnání
 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván
 • Správce zpracovává v případě účelu podle odst. 3 bodu i.) údaje v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje, údaje o dosaženém vzdělání, kvalifikaci a o předchozí praxi;
 • Uchazeč v případě odst. 3 bodu ii.) uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje, údaje o dosaženém vzdělání, kvalifikaci a o předchozí praxi, údaje o výsledku výběrového řízení na pracovní pozici, pokud se jej uchazeč dříve u Správce zúčastnil. 
 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ či DOBROVOLNÉ
 • V případě zpracování osobních údajů podle bodu 3 odst. i.) je poskytnutí údajů nezbytné pro účast ve výběrovém řízení. Nebudou-li údaje poskytnuty, není možné uchazeče zařadit do výběrového řízení;
 • V případě zpracování podle bodu 3 odst. ii.) je poskytnutí údajů dobrovolné. Nebudou-li údaje poskytnuty, není možné uchazeče zařadit na seznam zájemců o zaměstnání ve společnosti.  
 1. ZDROJ osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů. 

 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
 • V případě zpracování osobních údajů podle bodu 3 odst. i.) jsou údaje uchovávány do skončení výběrového řízení. 
 • V případě zpracování podle bodu 3 odst. ii.) – souhlas se uděluje na dobu 6 měsíců. 
 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů je: sídlo Správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

 1. PŘÍJEMCI a osoby, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto příjemcům a dalším osobám: zpracovatelům osobních údajů využívaných Správcem. 

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 1. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů. 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování. V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.

III. Zaměstnanci

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 119050 (dále jen „Správce“).

 1. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

 • PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále, právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 • OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 • VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
 • OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);  
 • STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
 • PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Dále Vám svědčí právo na:

 • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby.  

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

U Správce není pro toto zpracování osobních údajů ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

Realizace základního pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Plnění právních povinností zaměstnavatele (povinné evidence podle zákoníku práce, sociální a zdravotní pojištění, daňové povinnosti) a povinností plynoucích ze smlouvy.

 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je: plnění právních povinností Správce, jak mu plynou z pracovněprávních předpisů, předpisů o sociálním zabezpečení a daňových předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení) a plnění smlouvy se zaměstnancem (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení).

 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: 

Identifikační a kontaktní údaje zaměstnance, kvalifikační údaje, údaje o průběhu pracovního poměru (zejména odpracovaná doba, mzda, zákonné odvody, odpovědnostní nároky, porušení pracovní kázně, pracovní úrazy a nemoci z povolání, doba čerpání dovolené, bankovní spojení, příp. počet a věk dětí), zdravotní pojišťovna, rodné číslo, údaje související s daňovou evidencí (při uplatnění slev včetně údajů o manželovi/manželce a dětech, včetně rodných čísel). 

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE POVINNÉ

Zpracování osobních údajů souvisejících s realizací pracovněprávního vztahu je zaměstnavateli uloženo zákonem, příp. je nezbytné pro splnění smlouvy se zaměstnancem.  

Poskytnutí údajů ze strany zaměstnance je tudíž povinné; neposkytnutí povinných údajů může být porušením pracovní kázně, případně vést k založení povinnosti nahradit škodu – škoda může vzniknout například uložením veřejnoprávní sankce (pokuty) zaměstnavateli za přestupek spočívající v tom, že vůči příslušnému státnímu orgánu (např. Okresní správě sociálního zabezpečení) včas neprovedl povinné hlášení (např. přihlášení zaměstnance k účasti na pojištění).  

 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje: ve vztahu k jednotlivým zpracováním osobních údajů založeným zákonem po zákonem stanovenou dobu, v případě údajů nezbytných pro splnění pracovní smlouvy po dobu realizace základního pracovněprávního vztahu (pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti), příp. dále, je-li to nezbytné pro splnění dílčích závazků (např. konkurenční doložka) nebo pro uplatnění nebo obranu práv správce (např. odpovědnost za škodu, spor o neplatnost skončení pracovního poměru, prokázání splnění veřejnoprávních povinností, uhrazení pohledávek atp.). 

 1. PŘÍJEMCI a osoby, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto příjemcům a dalším osobám: zpracovatelům osobních údajů využívaných Správcem, orgánům veřejné moci provádějícím sociální a zdravotní pojištění, správci daně, orgánům činným v trestním řízení. 

 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

 1. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ze kterého jsou osobní údaje získávány

Přímo od subjektu údajů, z činnosti subjektu údajů. 

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 1. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů. 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhadu jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování. V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.

IV. Marketing

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 119050 (dále jen „Správce“).

 1. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám může svědčit právo na:

 • ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným ZDE. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu bude ukončeno zpracování Vašich údajů za marketingovými účely;
 • PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále, právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 • OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 • VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
 • OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);  
 • STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
 • PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Dále Vám svědčí právo na:

 • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.  

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

U Správce není pro toto zpracování osobních údajů ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem marketingu: informování o službách Správce.

 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je: souhlas subjektu údajů, příp. oprávněný zájem Správce (marketing) 

 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: kontaktní a identifikační údaje subjektu údajů a údaje o pracovním zařazení, příp. funkci subjektu údajů.

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné.

 1. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ze kterého jsou osobní údaje získávány

Od subjektu údajů, z veřejných zdrojů, od klientů Správce. 

 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje za účelem podle odst. 3: do odvolání souhlasu, je-li podkladem souhlas se zpracováním osobních údajů, resp. do vznesení legitimní námitky. 

 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

 1. PŘÍJEMCI a osoby, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto příjemcům a dalším osobám: zpracovatelům osobních údajů využívaných Správcem.

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 1. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů. 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.

V. Kontaktní údaje dodavatelů zboží a služeb, příp. jejich zástupců

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 119050 (dále jen „Správce“).

 1. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

 • PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále, právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 • OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 • VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
 • OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);  
 • STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

Dále Vám svědčí právo na:

 • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje kvůli oprávněným zájmům Správce.  

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

U Správce není pro toto zpracování osobních údajů ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a kvůli svým oprávněným zájmům: evidence identifikačních a kontaktních údajů potenciálních dodavatelů zboží nebo služeb za účelem případného jednání o smlouvě, evidence komunikace týkající se jednání o smlouvě s dodavatelem (kvůli prokázání obsahu smlouvy, příp. v souvislosti s předsmluvní odpovědností atd.), uzavření a plnění smlouvy s dodavatelem. V souvislosti s plněním smlouvy se jedná o dokumentaci a korespondenci týkající se realizace smluvního závazku za účelem prokázání způsobu plnění smlouvy a ochrany a uplatnění práv. 

Není-li smluvní stranou dodavatel sám, jsou evidovány údaje jeho zaměstnanců, statutárních zástupců nebo jiných osob určených k jednání o smlouvě, uzavření smlouvy, příp. zajištění plnění smlouvy. 

 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je: 

 • je-li dodavatelem fyzická osoba jednající samostatně, ve vztahu k evidenci potenciálních dodavatelů oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení), ve fázi uzavírání a plnění smlouvy – opatření nezbytná před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) 
 • je-li dodavatelem právnická osoba nebo fyzická osoba jednající zástupci, včetně zaměstnanců, ve vztahu k evidenci dodavatelů, vyjednávání a plnění smlouvy, kdy jsou předmětem zpracování osobní údaje o zástupcích dodavatele, je právním titulem oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení)  
 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: 

 • je-li dodavatelem fyzická osoba jednající samostatně – identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, akademický titul, předmět podnikání, místo podnikání a dále údaje týkající se smluvního závazku, včetně související komunikace týkající se vyjednávání o smlouvě a plnění smlouvy;
 • je-li dodavatelem právnická osoba nebo fyzická osoba jednající zástupci, včetně zaměstnanců – identifikační a kontaktní údaje zástupce takové osoby (kontaktní údaje do zaměstnání), pracovní pozice, komunikace související s vyjednáváním o smlouvě se zaměstnavatelem a realizací smlouvy se zaměstnavatelem. 
 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ.

Poskytování osobních údajů, je-li v souvislosti s uzavíráním smlouvy a jejím plněním, je nezbytné. Bez údajů není možné smlouvu uzavřít a následně plnit. 

 1. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ze kterého jsou osobní údaje získávány

Přímo od subjektu údajů, z veřejných rejstříků, z veřejně dostupných zdrojů, z komunikace s odběrateli, dodavateli, příp. potenciálními odběrateli, dodavateli nebo jejich zástupci

 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje: smluvní dokumenty nutné pro plnění závazkového vztahu po dobu plnění smlouvy a dále po dobu stanovenou právními předpisy pro uchování účetních dokumentů.

 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

 1. PŘÍJEMCI a osoby, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto příjemcům a dalším osobám: zpracovatelům osobních údajů využívaných Správcem, správci daně.

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 1. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů. 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.

VI. Kamerový systém

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je FSM, a.s., IČO: 610 57 720, se sídlem U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5, zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 3839 (dále jen „Správce“).

 1. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na

 • PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále, právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 • VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
 • OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);  
 • STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

Dále Vám svědčí právo na:

 • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby.  

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

U Správce není pro toto zpracování osobních údajů ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem: ochrany majetku správce, majetku, života a zdraví zaměstnanců a třetích osob (např. klientů).

 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Správce a třetích osob, zejména ochrana majetku, života a zdraví. 

 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: záznam z kamerového systému z prostor před vstupem do sídla Správce; monitoring přístupových cest do objektu v rámci pozemku vlastněného správcem bez záběru veřejných prostor mimo vlastnictví Správce. 

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ

Poskytování osobních údajů je nezbytné. 

 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje: 3 měsíce.  

 1. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ze kterého jsou osobní údaje získávány

Přímo od subjektu údajů, z kamerového systému. 

 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

 1. PŘÍJEMCI a osoby, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto příjemcům a dalším osobám: zpracovatelům osobních údajů využívaných Správcem, orgánům činným v trestním řízení.

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

 1. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů. 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování. 

VRSTVA IV.

Práva a jejich uplatnění

ČLÁNEK I.

OBECNĚ K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

 1. KANÁLY K UPLATNĚNÍ PRÁV

Práva lze za níže uvedených podmínek uplatnit prostřednictvím adresy elektronické pošty akfelix@akf.cz.

 1. IDENTIFIKACE A BEZPEČNÁ KOMUNIKACE

Uplatněním práv nesmí dojít újmy práva a svobody třetích osob. Z tohoto důvodu má Správce právo a povinnost v nezbytných případech žadatele o uplatnění práv identifikovat. Z uvedených důvodů musí Správce volit bezpečnou a spolehlivou komunikaci. Za spolehlivou komunikaci, při níž není třeba dále ověřovat totožnost adresáta, se vždy považuje komunikace prostřednictvím zprávy el. pošty, která je opatřena ověřeným elektronickým podpisem, komunikace prostřednictvím datové schránky, komunikace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy je písemnost podepsána a podpis jednajícího byl úředně ověřen nebo je odpověď zasílána do vlastních rukou.

 1. ÚSTNÍ UPLATNĚNÍ PRÁV

Výjimečně, vyžádá-li si to oprávněný, je možné poskytnout informace, příp. umožnit uplatnění práv ústně. O ústním poskytnutí informace, příp. o ústním uplatnění práv ze strany oprávněného se pořídí písemný záznam. Podmínkou ústního uplatnění práv, není-li dotyčný osobně znám, je ověření jeho totožnosti prostřednictvím občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu nebo jiného dokladu, z nějž lze seznat, že práva uplatňuje osoba, které náleží.

 1. ŽÁDOST V EL. FORMĚ

Je-li žádost podána, resp. jsou-li práva uplatněna prostřednictvím elektronického podání, odpověď se taktéž vypraví v elektronické formě, nepožádal-li dotyčný o jiný způsob.

 1. NÁKLADY

Informace poskytované subjektům údajů, poskytování kopií subjektům údajů, veškerá sdělení a veškeré úkony související s uplatněním práv subjekt údajů se činí bezplatně.

 1. ODMÍTNUTÍ A POPLATEK

Je-li žádost (uplatnění práva) subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se jedná o totožnou nebo v převážné části totožnou žádost s předchozí žádostí subjektu údajů nebo o žádost nepřiměřeně rozsáhlou, kterou není možné vyřídit v zákonné lhůtě,

 • podmíní se vyřízení žádosti složením zálohy na úhradu administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadované informace nebo se sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů – zálohu lze žádat až do výše předpokládaných nákladů s tím, že informace, sdělení atp. se subjektu údajů poskytne až po úplné náhradě vynaložených nákladů, nebo
 • se žádosti nevyhoví, resp. uplatnění práva se písemně s odůvodněním odmítne.
 1. LHŮTA K VYŘÍZENÍ

Žádosti subjektu údajů a odpovědi na uplatnění práv subjektu údajů se vyřizují neprodleně. Odpověď, obsahující požadované informace, příp. popisující provedená opatření v návaznosti na žádost subjektu údajů, atd., musí být subjektu údajů doručena nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti. Není-li z vážných důvodů možné ve stanovené lhůtě věc vyřídit, nejpozději do konce této lhůty se subjekt údajů písemně nebo zprávou el. pošty vyrozumí o tom, že lhůta dodržena nebude a o důvodech, které jsou příčinou, a oznámí se lhůta, ve které bude věc vyřízena; lhůta nesmí být prodloužena více jak o 60 dní.

ČLÁNEK II.

PRÁVO NA PŘÍSTUP A KOPII

 1. Požádá-li o to subjekt údajů, poskytne se mu potvrzení o tom, zda dochází, nebo nedochází ke zpracování jeho osobních údajů.
 2. Jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, poskytne se subjektu údajů informace o:
  1. účelech zpracování a o právním základu/titulu pro zpracování osobních údajů, včetně odkazu na ustanovení právního předpisu, a o rozsahu a důsledcích zpracování;
  2. případném příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů;
  3. předávání osobních údajů do třetích zemí, má-li se realizovat, včetně informací o vhodných zárukách pro bezpečnost předávaných dat do třetí země;
  4. době, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro stanovení doby uložení;
  5. právu požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, o právu požadovat jejich opravu nebo výmaz, o právu požadovat omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a o podmínkách vzniku jednotlivých práv a způsobech jejich uplatnění – subjektu údajů se poskytne vždy jen informace o těch právech, jejichž uplatnění přichází v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů v úvahu;
  6. právu na přenositelnost údajů, o podmínkách jeho vzniku a o podmínkách jeho uplatnění – přichází-li uplatnění tohoto práva s ohledem na charakter zpracování osobních údajů v úvahu;
  7. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, a o právech subjektu údajů spojených s automatizovaným rozhodováním;
  8. zdroji osobních údajů, a případně o tom, že osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;
  9. právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů);
  10. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování ve formě profilování a o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů, je-li realizováno.
 3. Subjektu údajů náleží právo žádat si kopii zpracovávaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je zdarma. Další kopie se zpoplatní. Článek I. odst. 6 platí i zde.
 4. Pokud by poskytnutím kopie mohlo dojít k poškození práv a svobod třetích osob (např. kopie obsahuje osobní údaje třetích osob, ve vztahu k jejichž zpřístupnění nesvědčí subjektu údajů, který si kopii žádá, žádný právní důvod), kopie se odpovídajícím způsobem anonymizuje. Není-li anonymizace možná, nebo ztratila-li by požadovaná informace provedením odpovídající anonymizace vypovídací hodnotu, kopie se neposkytne.

ČLÁNEK III.

PRÁVO NA OPRAVU

 1. Subjektu údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné z hlediska účelu zpracování nebo jsou-li z hlediska účelu zpracování osobních údajů neúplné. Subjekt údajů může požadovat opravu (včetně doplnění) zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.
 2. Uplatní-li subjekt údajů právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, provede Správce neprodleně kontrolu zpracování osobních údajů, vůči němuž je právo na opravu uplatňováno.
 3. Dojde-li Správce k závěru, že je námitka, byť jen částečně, důvodná, zajistí neprodleně zjednání nápravy, tj. opravu zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.
 4. O výsledku šetření a provedených opatřeních se subjekt údajů vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty.

ČLÁNEK IV.

PRÁVO NA VÝMAZ

 1. Subjektu údajů náleží vůči správci osobních údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pouze:
  1. nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li zde jiný právní podklad (titul) pro zpracování osobních údajů;
  3. subjekt údajů vznesl relevantní námitku vůči zpracování osobních údajů;
  4. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, zejména bez právního podkladu (titulu) pro zpracování osobních údajů;
  5. vymazání osobních údajů si žádá splnění právní povinnosti, jak plyne z právního předpisu či z rozhodnutí vydaného na základě právního předpisu;
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení.
 2. Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů (např. zničení listin), nebo jejich vymazání (z multimediálních nosičů) či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů.
 3. Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů. V případě, že je žádost subjektu údajů, byť jen částečně, oprávněná, provede se výmaz v nezbytném rozsahu. Článek I. odst. 7 této části platí i zde.
 4. Do doby vyřízení žádosti subjektu údajů se osobní údaje, vůči nimž bylo uplatněno právo na výmaz, označí.
 5. Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:
  1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  2. pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů;
  3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 obecného nařízení);
  4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
  5. pro určení, uplatnění a výkon práv Správce.

ČLÁNEK V.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

 1. Uplatní-li subjekt údajů právo na omezení zpracování vůči konkrétnímu zpracování osobních údajů, Správce neprodleně posoudí relevanci žádosti subjektu údajů, primárně z hlediska naplnění podmínek pro uplatnění práva na omezení zpracování, přičemž při posuzování žádosti vychází jak z obsahu žádosti, tak z dalších okolností a skutečností týkajících se předmětného zpracování osobních údajů.
 2. Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů náleží v těchto případech:
  1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.
 3. Osobní údaje, kterých se týká omezení zpracování, se označí.
 4. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
 5. Před zrušením omezení zpracování osobních údajů se subjekt údajů o zrušení omezení vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty. Ve sdělení se uvede okamžik, kdy bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno a důvod, pro který bude zrušeno.

ČLÁNEK VI.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

 1. Jsou-li předmětem zpracování osobních údajů osobní údaje získané od subjektu údajů (buďto jím přímo předané údaje, nebo údaje získané o jeho činnosti atp.), které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, pakliže je zpracování založeno na souhlasu dotyčného subjektu údajů nebo se jedná o zpracování založené smlouvu se subjektem údajů a realizuje-li se automatizovaně. Právo na přenositelnost nezahrnuje údaje a informace vytvořené Správcem na základě údajů získaných od subjektu údajů (např. profilace předpokládaného chování subjektu údajů na základě údajů získaných od subjektu údajů atp.).
 2. V rámci práva na přenositelnost si subjekt údajů může žádat:
  1. předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formát vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám subjektu údajů;
  2. předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formátu vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám jiného správce osobních údajů, kterého subjekt údajů označí v žádosti o přenesení osobních údajů.
 3. Žádosti subjektu údajů se krom jiného (čl. I. odst. 6) nevyhoví, pokud by vyhověním žádosti subjektu údajů došla újmy práva a svobody jiných osob (subjektů údajů).
 4. Žádosti, jejímž předmětem je přenositelnost údajů podle odst. 2 písm. b), se taktéž nevyhoví, pokud nebude předání technicky proveditelné, přičemž za technicky neproveditelné předání se považuje i takové předání, které není možné adekvátním způsobem s ohledem k dostupným technologickým možnostem přiměřeně povaze předávaných osobních údajů a souvisejících rizik zabezpečit.
 5. K předávaným osobním údajům bude připojena informace o účelu zpracování osobních údajů a bude-li si to žádat subjekt údajů, dále informace o zpracování osobních údajů v rozsahu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

ČLÁNEK VII.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

 1. Rozhodnutí vůči subjektu údajů, právní jednání vůči subjektu údajů nebo jiné opatření či postup, v jehož důsledku vyplynou subjektu údajů nepříznivé právní důsledky, či by se jej takový akt jinak obdobně dotkl (např. elektronické vyhledávání uchazečů o zaměstnání bez účasti člověka a přezkoumání negativních rozhodnutí elektronického systému), není možné založit na automatizovaném individuálním rozhodnutí, včetně profilování, ledaže je rozhodnutí
  1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
  2. povoleno právními předpisy, které stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
  3. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
 2. V případech podle odst. 1 písm. a) a c) Správce zajistí provedení vhodných opatření k zajištění ochrany práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů před negativními důsledky automatizovaného individuálního rozhodování. Takovými opatřeními se míní nejméně zajištění možnosti subjektu údajů vyjádřit před provedením aktu s nepříznivými důsledky svůj názor a možnost přezkumu rozhodnutí ze strany Správcem určené osoby a dále lidský zásah, jímž se míní například pravidelné přezkoumávání funkčnosti systému automatizovaného rozhodování a nastavování jeho podmínek funkčnosti tak, aby byly vyloučeny nedůvodné nepříznivé zásahy do práv a svobod subjektu údajů, resp. do jeho oprávněných zájmů.
 3. Jsou-li předmětem zpracování citlivé údaje, resp. mají-li se individuální rozhodnutí ve smyslu odst. 1 zakládat na citlivých údajích, je možné postupovat podle odst. 2 pouze tehdy, jsou-li zajištěny dostatečné garance ve smyslu odst. 2 tohoto článku a za předpokladu, že právním důvodem zpracování osobních údajů je výslovný souhlas subjektu údajů ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, příp. se jedná o zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu plynoucího z právních předpisů, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

ČLÁNEK VIII.

PRÁVO NA NÁMITKU

 1. Je-li právní základem zpracování osobních údajů právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení (splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl pověřen správce) nebo právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce), svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči předmětnému zpracování osobních údajů.
 2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 3. Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez odkladu prověří.
 4. Do vyřízení námitky subjektu údajů se dotčené osobní údaje, resp. zpracování osobních údajů označí.
 5. Osobní údaje, vůči nimž byla vznesena oprávněná námitka, nelze dále zpracovávat, ledaže by:
  1. pro další zpracování svědčili vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo
  2. další zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu/obranu práv Správce.