Ustawa o udowodnieniu pochodzenia majątku 30. 03. 2017

PoprzedniNastępujący

31.05.2021 11:52

Ustawa o udowodnieniu pochodzenia majątku 30. 03. 2017

Od 1 grudnia 2016 roku weszła w życie Ustawa nr. 321/2016 Coll., która zmienia niektóre ustawy w związku z udowodnieniem pochodzenia mienia (zwana dalej „ustawą o udowodnieniu pochodzenia majątku“ lub „UUPM“). Ta zasada zmienia przede wszystkim ustawę o podatku dochodowym, ale także kodeks karny.

Do ustawy o podatku dochodowym dodano 8 nowych przepisów (§38x – §38ze), które wprowadzają do prawa czeskiego nowy instytut udowodniania pochodzenia majątku na żądanie od organu podatkowego. Organ podatkowy może złożyć wezwanie, jeśli ma wątpliwości co do wzrostu mienia w stosunku do dochodów, które są organom podatkowym znane. Granica takiej różnicy jest ostatecznie ustalona na 5 mln CZK, przyczym podatnik jest zobowiązany jej przekroczenie udowodnić za pośrednictwem:

a) należycie opodatkowanych dochodów;

b) dochodów zwolnionych od podatku lub

c) dochodów zwolnionych od opodatkowania.

W przypadku braku wykazania dochodów jest organ podatkowy uprawniony od podatnika wymagać oświadczenia majątkowego. Jeśli podatek u nieudowonionych dochodów wyniósłby więcej niż 2 mil. CZK, organ podatkowy może dla podatnika ustanowić podatek w szczególny sposób według instrumentu i także może zastosować specjalną karę w wysokości 50-100% z ustalonego zobowiązania podatkowego w zależności od stopnia współpracy podatnika z organem podatkowym.

Zmiana dotyczy również przestępstwa naruszenia obowiązku dokonania prawdziwego oświadczenia majątkowego (§ 227 kodeksu karnego), który zmienia górną granica kary pozbawienia wolności z jednego roku na trzy lata, i oprócz istniejącej alternatywnej kary utraty praw dodaje się kolejna opcja – grzywna.

Z powodu tymczasowego braku przepisów wykonawczych i praktyk stosowania można tylko domyślać wpływ ustawy o udowodnieniu pochodzenia majątku, ale już teraz można zwrócić uwagę na przekazanie ciężaru dowodu z organu administracyjnego na podatnika. Jednocześnie pojawia się pytanie, czy niektóre przepisy UUPM nie działają z mocą wsteczną, tj. wstecz do czasów przed wejściem ustawy w życie.

UUPM zostanie zastosowana przez organy podatkowe w zeznaniach podatkowych za rok 2016. Rozwój z tym związanego prawodawstwa będziemy na bieżąco monitorować i jesteśmy gotowi z Państwem jego wpływ konsultować we współpracy z renomowanymi doradcami podatkowymi.