Zákon o prokazování původu majetku

PředchozíNásledující

30.03.2017 15:12

Změna zákonu v souvislosti s prokazováním původu majetku, zákonu o daních z příjmu a trestního zákoníku.

Zákon o prokazování původu majetku

Od 1. prosince 2016 je účinný zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (dále jen „zákon o prokazování původu majetku“ nebo též „ZPPM“). Tato norma mění především zákon o daních z příjmu, ale též trestní zákoník.

Do zákona o daních z příjmu bylo přidáno 8 nových ustanovení (§38x – §38ze), které zavádějí do českého práva nový institut prokázání původu majetku na výzvu správce daně. Správce daně může výzvu učinit v případě, že má pochybnosti o nárůstu jmění oproti příjmům, které jsou správci daně známé. Hranice takového rozdílu je nakonec stanovena na částku 5 mil. Kč, přičemž při jejím překročení je plátce daně povinen jej prokázat:

a) řádně zdaněnými příjmy;

b) příjmy osvobozenými od daně či

c) příjmy vyjmutými z předmětu daně.

V případě nedoložení příjmů je správce daně oprávněn požadovat po plátci daně prohlášení o majetku. Pokud by u neprokázaných příjmů činila daň více než 2 mil. Kč, může správce daně plátci daň stanovit dle pomůcek zvláštním způsobem a dále může uplatnit zvláštní penále ve výši 50-100% z doměřené daně v závislosti na míře spolupráce plátce se správcem daně.

Změna se týká i trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227 trestního zákoníku), kde se mění horní trestní sazba odnětí svobody z jednoho roku na 3 léta a kromě stávajícího alternativního trestu zákazu činnosti je přidána další možnost – peněžitý trest.

Vzhledem k zatímní absenci prováděcích předpisů a aplikační praxe lze dopady zákona o prokazování původu majetku pouze odhadovat, ale už nyní je možno upozornit především na přenos důkazního břemene ze správního orgánu na poplatníka. Zároveň se nabízí otázka, zda určitá ustanovení ZPPM nepůsobí retroaktivně, tzn. zpětně do doby před účinností zákona.

ZPPM bude aplikován správci daně na daňová přiznání za rok 2016. Vývoj související legislativy budeme průběžně sledovat a jsme připraveni s Vámi její dopady konzultovat ve spolupráci s renomovanými daňovými poradci.