Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Świadczymy kompleksowe usługi prawne i administrację spraw korporacyjnych

Prawo spółek

Obsługujemy sporządzanie dokumentacji umownej, udzielamy pomocy prawnej w negocjowaniu umów, opracowaniu i komentowaniu dokumentacji umownej, oceny ryzyk prawnych, analizy prawne, due diligence prawne, sporządzanie analiz i opinii prawnych, reprezentowanie w negocjacjach z partnerami biznesowymi, podmiotami publicznoprawnymi oraz innymi, egzekwowanie roszczeń oraz należności wynikających ze stosunków handlowych. Udzielamy także bieżącego doradztwa prawnego dla ponad pięćdziesięciu stałych klientów, z których znaczna część składa się z filii spółek zagranicznych i międzynarodowych.

Rozwiązywanie sporów handlowych na poziomie krajowym i międzynarodowym należy do regularnych zadań naszej pracy. Wykonujemy szczegółowe analizy spraw i oceniamy potencjalne ryzyka, przygotowujemy powództwa, odwołania i inne oświadczenia pisemne, zapewniamy reprezentację prawną w postępowaniach przed sądami i innymi organami Republiki Czeskiej i za granicą. Oferujemy również alternatywne rozwiązywania sporów, pojednanie i mediację.

 • zakładanie, zmiany i rozwiązywanie spółek; likwidacja
 • zmiany kapitału zakładowego
 • prawo koncernowe
 • fuzje i przejęcia
 • restrukturyzacje, przekształcenia spółek
 • umowy wspólników
 • aspekty prawne ładu korporacyjnego (corporate governance) i zakres odpowiedzialności członków zarządu spółki
 • działalność przedsiębiorcza i inwestowanie osób zagranicznych w Republice Czeskiej
 • bankowość i finanse, rynki kapitałowe i papiery wartościowe, sektor ubezpieczeniowy
 • zamówienia publiczne
 • konkurencja i jej nadużycie, nieuczciwa konkurencja
 • due diligence
 • tajemnice handlowe
 • ściąganie należności z działalności handlowej
 • kredyty i pożyczki, w tym rozwiązania odpowiedniej formuły zabezpieczenia zobowiązań
 • franchizing
 • postępowania w sprawach związanych z rejestrem handlowym
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, alternatywne metody rozwiązywania sporów

Fuzje i przejęcia

Uczestniczyliśmy w wielu znaczących transakcjach fuzji i przejęć, przekształceń i restrukturyzacji na rynku czeskim, w tym w transakcjach dotyczących największych spółek działających głównie w sektorach bankowości i finansów, budownictwa, przemysłu, telekomunikacji i technologii informacyjnych.

Świadczymy usługi prawne w związku z wszystkimi zwykłymi sposobami przeprowadzania fuzji i przejęć, w szczególności z łączeniem, scalaniem, podziałem i innymi przekształceniami spółek, sprzedażą poszczególnych składników majątkowych, udziałów, przedsiębiorstwa lub jego części oraz dzierżawą przedsiębiorstwa lub jego części.

 • szczegółowe przygotowanie struktury transakcji;
 • usługi doradztwa prawnego w związku z przejęciami regionalnymi;
 • przeprowadzenie audytu prawnego (due diligence);
 • wykorzystanie wiedzy eksperckiej w danym sektorze biznesowym w przygotowaniu struktury transakcji
 • przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej;
 • sprawdzanie zgodności z odpowiednimi przepisami prawnymi;
 • doradztwo po przeprowadzeniu transakcji.

Prawnymi aspektami Pańskiej działalności przedsiębiorczej zajmiemy się profesjonalnie.