Korporátní právo, fúze a akvizice

Poskytujeme komplexní právní poradenství i správu korporátních záležitostí. 

Korporátní právo

Vyřizujeme smluvní agendu, právní podporu při sjednávání smluv, zpracování a připomínkování smluvní dokumentace, posuzování právních rizik, právní analýzy, právní due diligence, sepis právních rozborů a stanovisek, zastoupení při jednání s obchodními partnery, veřejnoprávními i jinými subjekty, vymáhání nároků a pohledávek z obchodních vztahů. Poskytujeme průběžné právní poradenství více než devadesáti stálým klientům, z nichž podstatnou část tvoří pobočky zahraničních nebo nadnárodních společností.

Řešení obchodních sporů na národní i mezinárodní úrovni patří k pravidelné náplni naší práce. Provádíme podrobné rozbory případů a vyhodnocujeme možná rizika, připravujeme žaloby, opravné prostředky a jiná písemná podání, poskytujeme právní zastoupení v řízení před soudy a jinými orgány v České republice i v zahraničí. Nabízíme též alternativní řešení sporů, konciliaci a mediaci.

 • založení, změny i zrušení obchodních společností; likvidace
 • změny základního kapitálu
 • koncernové právo
 • fúze a akvizice
 • restrukturalizace; přeměny obchodních společností
 • akcionářské dohody
 • právní aspekty správy společností (corporate governance) a odpovědnosti členů orgánů společnosti
 • podnikání a investování zahraničních osob v ČR
 • bankovnictví a finance, kapitálové trhy a cenné papíry, pojišťovnictví
 • veřejné zakázky
 • hospodářská soutěž a její zneužití, nekalá soutěž
 • due diligence
 • obchodní tajemství
 • vymáhání pohledávek z obchodního styku
 • úvěry a půjček včetně řešení vhodné formy zajištění závazku
 • franchizing
 • řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních; alternativní řešení sporů

Fúze a akvizice

Podíleli jsme se na realizaci řady významných fúzí a akvizic, přeměn a restrukturalizací uskutečněných na českém trhu, včetně transakcí zahrnujících významné obchodní společnosti podnikající zejména v oblasti bankovnictví a financí, stavebnictví, průmyslu, telekomunikací a informačních technologií.

Poskytujeme právní služby v souvislosti se všemi obvyklými způsoby provádění fúzí a akvizic, zejména při sloučení, splynutí, rozdělení a jiných přeměnách obchodních společností, při prodeji jednotlivých aktiv, obchodních podílů, akcií, podniku nebo jeho části anebo nájmu podniku či jeho části.

 • detailní příprava struktury transakce;
 • služby právního zástupce v souvislosti s regionálními akvizicemi;
 • provedení právního auditu (due diligence);
 • využití odborných znalostí o daném oboru podnikání při přípravě struktury transakce;
 • příprava a projednání transakční dokumentace;
 • kontrola dodržování relevantních právních předpisů;
 • poradenství po realizaci transakce.

O právní stránku Vašeho podnikání se postaráme profesionálně.