RODO / Ochrona danych osobowych i zgłaszanie nieprawidłowości

Świadczymy usługi prawne na najwyższym poziomie, m.in. korzystając z wieloletniego doświadczenia byłego Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, doc. JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D., który jest adwokatem i partnerem w naszej kancelarii.

Porady ekspertów w zakresie RODO

Świadczymy usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) oraz w innych powiązanych obszarach – na przykład w zakresie prawa pracy i relacji z konsumentami (systemy CCTV, monitoring pracowników w środowisku internetowym, sklepy internetowe, kluby lojalnościowe, profilowanie klientów itp.)

Doradztwo / audyt

Doradzimy Państwu w zakresie audytów danych, przygotujemy dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych (wytyczne, zgody, informacje, itp.) oraz stosunków pracy (regulamin pracy, wewnętrzny system whistleblowingowy).

Szkolenie pracowników

Niezależnie od tego, czy chodzi o ochronę danych czy zgodność z przepisami, przeszkolimy Państwa kierownictwo i pracowników. Przeszkolimy Państwa inspektora ochrony danych. Przedstawimy Państwu projekt planu działań i czynności mających na celu dostosowanie do RODO i zasad zgodności. Zaproponujemy konkretne środki organizacyjne, metodologiczne i techniczne. Przygotujemy dla Państwa również inne wzory dokumentów.

Ochrana osobních údajů je z naší strany především:

  • analiza procesów przetwarzania danych osobowych i związane z tym doradztwo dla administratorów, podmiotów przetwarzających i osób, których dane dotyczą
  • przetwarzanie danych osobowych w ramach stosunku pracy (klienci, pacjenci, partnerzy biznesowi), w celu oferowania działalności biznesowych i usług, w celach marketingowych
  • tworzenie wewnętrznych regulaminów i dokumentacji
  • uregulowanie warunków dla obchodzenia się z osobistymi numerami identyfikacyjnymi, dokumentami osobistymi i podróży
  • kompleksowe usługi prawne w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez system kamerowy oraz podobne środki nowoczesnej technologii
  • zabezpieczenie prawne przekazywania danych osobowych do innych krajów, regulacje wewnętrzne, reprezentacja w postępowaniu o wydanie zezwolenia do przekazywania danych osobowych do państw trzecich
  • wsparcie prawne w rejestracji przetwarzania danych osobowych, reprezentacja w procedurze rejestracji, w postępowaniu o niepozwoleniu przetwarzania danych osobowych
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych o roszczeniach wynikających z przetwarzania danych osobowych

W zakresie RODO i ochrony danych osobowych oferujemy kompleksowe usługi we współpracy z GDPR Certifikace a Compliance s.r.o.:

CHCĘ UZYSKAĆ PEŁNĄ LISTĘ USŁUG RODO

Program zgodności

Ochrona danych osobowych jest częścią programów zgodności (tzw. Compliance programmes). Dzięki ekspertom z zakresu prawa karnego udzielimy Państwu wyjaśnień dotyczących kwestii odpowiedzialności karnej osób prawnych. Opracujemy program zgodności dla Państwa firmy, aby zapobiec ustaleniu odpowiedzialności karnej Państwa firmy. Więcej o programach zgodności TUTAJ.

Whistleblowing

Czym jest whistleblowing – sygnalizowanie nieprawidłowości – i kto jest zobowiązany do wdrożenia wewnętrznego systemu powiadamiania?

Jakie są obowiązki i jakie kary grożą firmom od grudnia 2021 roku? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w artykule doc. JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D. tutaj