VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ

Předchozí Následující

07.09.2021 14:30

Se správným vymezením předmětu podnikání a zápisem do obchodního rejstříku Vám rádi pomůžeme.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ

Věnujte prosím pozornost informaci níže. Zjistíte, zda i Vy musíte provést změny v obchodním rejstříku.

Máte-li v zakladatelské listině či společenské smlouvě nebo stanovách předmět podnikání vymezen jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ musíte dle rozhodnutí Nejvyššího soudu takové označení změnit a uvést přesně jakými činnostmi se Vaše společnost zabývá. Urychleně by měly učinit nápravu zejména společnosti, které mají tento předmět podnikání uveden jako jediný.

Až do vydání rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12. 5. 2021 bylo legitimní vymezit předmět podnikání jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, pod který aktuálně spadá 81 oborů volné živnosti. Nejvyšší soud však dospěl k závěru, že předmět činnosti ve společenské smlouvě či stanovách takto vymezený nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikaní dané společnosti, a odpovídajícímu výsledku se nelze dobrat ani výkladem. Takové označení je příliš obecné a proto neplatné. Soud, který vede obchodní rejstřík, může společnost vyzvat ke změně předmětu činnosti, a pokud společnost nereaguje, může dokonce nařídit její likvidaci. Rozsudek se netýká označení živností v živnostenském rejstříku.

NS sp. zn. 27 Cdo 3549/2020

[1] Ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem. Takové ujednání je proto z důvodu neurčitosti jeho obsahu zdánlivé (§ 553 o. z.) a nepřihlíží se k němu (§ 554 o. z.) [v režimu právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 pak šlo o ujednání absolutně neplatné podle § 37 odst. 1 zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku]. Na jeho základě tudíž není možné předmět podnikání do obchodního rejstříku zapsat.

[2] Žádná rozumná osoba v postavení společníka či člena obchodní korporace nemůže z takového ujednání usuzovat, že vůlí společníků bylo podnikat ve všech výslovně vypočtených činnostech označených v této příloze, a tedy se sjednává, že předmětem podnikání bude předem nevymezený okruh činností.

[3] Je-li ve společenské smlouvě uveden a případně i do obchodního rejstříku zapsán jako předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, odporuje tento zápis § 25 odst. 1 písm. b) z. v. r. a je třeba zjednat nápravu postupem podle § 9 odst. 1 z. v. r.

Se správným vymezením předmětu podnikání a zápisem do obchodního rejstříku Vám rádi pomůžeme.

Felix a spol. advokátní kancelář