Jakub Morávek

advokát, partner kanceláře

jakub.moravek@akf.cz

+420 251 081 111

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. je předním a uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů. Ve své advokátní praxi se věnuje zejména právu občanskému a správnímu.

Jakub Morávek je předním odborníkem na pracovní právo a ochranu osobních údajů. Vedle advokacie působí jako docent a tajemník katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je předsedou sekce pro pracovní právo, členem komise pro občanské právo České advokátní komory, místopředsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, členem Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a členem rozkladvé komise Úřadu pro ochranu osobních údajů. V rámci svého akademického působení se vedle výuky věnuje také vědecké činnosti – je řešitelem či spoluřešitelem řady grantových projektů, včetně projektů s mezinárodní účastí. V roce 2012 získal v soutěži Právník roku ocenění Talent roku. Pravidelně školí a přednáší k problematice pracovněprávních vztahů a ochrany osobních údajů. Klienty kanceláře úspěšně zastupuje ve správních žalobách.

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. je členem Felix a spol. od roku 2012, v roce 2019 se stal partnerem kanceláře. Dříve působil řadu let na Úřadu pro ochranu osobních údajů, mimo jiné jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce a jako člen rozkladové komise předsedy úřadu.

Jakub Morávek je autorem či spoluautorem desítek odborných publikací, včetně komentářů k právním předpisům, stejně tak jako mnoha článků v odborných časopisech a konferenčních sbornících:

Monografie

 • Průvodce ochranou osobních údajů v pracovněprávní agendě / Pichrt, J., Štefko, M., Morávek, J. / Praha: BMSS-START, spol. s r. o., 2010. 144 s. ISBN 978-80-86140-64-3
 • Přehled judikatury ve věcech ochrany osobních údajů / Morávek, J. / Praha: Wolters Kluwer, 2015, s.360, ISBN 978-80-7552-018-0
 • Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích / Morávek, J. / Praha: Wolter Kluwer, 2013, s. 435, ISBN 978-80-7478-139-1
 • Model práva – vztah práva a morálky / Morávek, J. / Praha: Linde, 2013, s. 104, ISBN 978-80-7201-911-3
 • Předávání osobních údajů do zahraničí – česká a evropská právní úprava, otázky a odpovědi / Morávek, J., Burian, D. / Linde, Praha, 2012, 264 s., ISBN 978-80-7201-878-9
 • Průvodce ochranou osobních údajů v pracovněprávní agendě / Morávek, J. / Praha: BMSS-START, spol. s r. o., 2010. 144 s. ISBN 978-80-86140-64-3
  Kapitola v monografii / Autor Morávek, J.
 • Změna v pojímání práva na soukromí a jeho ochranu v kontextu moderních technologií / Gerloch, A., Šturma, P. a kol, Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu, Auditorium, 2011, s. 283-290
 • Změna v pojímání práva na soukromí a jeho ochranu v kontextu moderních technologií / Olšovská, A., Laclavíková, M. Sociálne riziká a základné l´udské práva – výzvy pre pracovné právo 21. storočí, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, 2011, s. 37 – 45
 • Zákon o ochraně osobních údajů – komentář / Hůrka, P., Bezouška, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Morávek, J., Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem – 2. vydání, ANAG, spol. s.r.o., Olomouc, 2012, s. 843-1003
 • Některé aspekty úpravy pracovní doby a doby odpočinku v České republice, Německu a Rakousku / Král, R. a kol. Volný pohyb pracovníků EU v kontextu skončení přechodných omezení pro nové členské státy, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, nakladatelství Vodnář, Praha, 2012, s. 126-213
 • Ochrana osobních údajů při agenturním zaměstnávání / Pichrt, J. a kol. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech, Praha, C.H.Beck, 2013, s. 197 až 244
 • Skončení pracovního poměru v kontextu nového občanského zákoníku /Barancová, H., Olšovská, A. a kol. Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru, Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 64 – 77
 • Zákon o ochraně osobních údajů – komentář / Hůrka, P., Bezouška, P., Eliáš, K., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Morávek, J., Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem – 3. vydání, ANAG, spol. s.r.o., Olomouc, 2014, s. 873 – 1060.
 • Když se potká teorie s praxí anebo o dovolené a překážkách v práci / Olšovká, A. (eds.) Labor ipse voluptas – pocta prof. JUDr. Heleny Berancovej Dr.Sc., Trnavská univerzita v Trnave,
 • Právnická fakulta, Trnava 2014, 289-300
 • komentář k ust. § 153 / Pichrt, J. a kol. Služební zákon. Komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2015 s. 481-496
 • komentář k ust. § 154 /Pichrt, J. a kol. Služební zákon. Komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2015 s. 496-499
 • komentář k ust. § 155 a 156 / Pichrt, J. a kol. Služební zákon. Komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2015 s. 499 – 506
 • komentář k ust. § 157 a 158 / Pichrt, J. a kol. Služební zákon. Komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2015 s.506-509
 • komentář k ust. § 204 /Pichrt, J. a kol. Služební zákon. Komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2015 s. 716-718
 • komentář k ust. § 205 /Pichrt, J. a kol. Služební zákon. Komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2015 s. 718-725
 • komentář k ust. § 206 /Pichrt, J. a kol. Služební zákon. Komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2015 s. 726-728
 • komentář k ust. § 207 /Pichrt, J. a kol. Služební zákon. Komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2015 s. 729-730
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr / Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, Praha: C. H. Beck, 2015, s. 170 – 185
 • Překážky v práci na straně zaměstnance / Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, Praha: C. H. Beck, 2015, 212 – 241
 • Dovolená / Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, Praha: C. H. Beck, 2015, 255 – 274
 • Sledování zaměstnanců a jiná zpracování osobních údajů / Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, Praha: C. H. Beck, 2015, 365-417
 • Skončení pracovního poměru – mancipace v pracovním právu? / Bělovský, P. (eds.) Caro amico – 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. Praha: Auditorium. 2017, s. 276-285
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci / Bělina, M., Pichrt, J. a kol. Pracovní právo 7. vyd. Praha: C. H. Beck. 2017, s. 281-294
 • Služební poměry / Bělina, M., Pichrt, J. a kol. Pracovní právo 7. vyd. Praha: C. H. Beck. 2017, s. 327-350
 • komentář k ust. § 30 / Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s. 75-84
 • komentář k ust. § 191 / Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s. 521-530
 • komentář k ust. § 191a / Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s. 530-537
 • komentář k ust. § 192 a 193 / Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.537-553
 • komentář k ust. § 194 / Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.553-556
 • komentář k ust. § 195 / Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.556-561
 • komentář k ust. § 196 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.561-569
 • komentář k ust. § 197 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.569-574
 • komentář k ust. § 198 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.574-578
 • komentář k ust. § 199 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.578-588
 • komentář k ust. § 200 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.589-590
 • komentář k ust. § 201 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.590-594
 • komentář k ust. § 202 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.594-596
 • komentář k ust. § 203 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.597-603
 • komentář k ust. § 204 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.603-605
 • komentář k ust. § 205 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.605-607
 • komentář k ust. § 206 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.608-611
 • komentář k ust. § 207 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.612-618
 • komentář k ust. § 208 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.618-621
 • komentář k ust. § 209 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.622-624
 • komentář k ust. § 210 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.625-627
 • komentář k ust. § 312 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.918-928
 • komentář k ust. § 313 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.928-934
 • komentář k ust. § 314 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.934-940
 • komentář k ust. § 315 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.940-962
 • komentář k ust. § 316 /Pichrt a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017, s.943-958
 • Prostředky právní ochrany a právní úprava pracovněprávních vztahů – problematické aspekty / Dvořák, J. a kol. Soukromé právo 21. století. Praha: Wolters Kluwer. 2018. s. 332 – 346
 • Práva pacientů / Koldiská, Tróster a kol. Právo sociálního zabezpečení. 7. podstatně přepracované vydání. / Praha: C. H. Beck. 2018, s.123-135
 • Ke změně některých sociálních paradigmat z hlediska právní úpravy pracovněprávních vztahů / Koldinská (ed.) Pocta Věře Štangové. Plzeň: Aleš Čeněk. 2018 s. s. 97-104
 • Seznámení zaměstnance s rozvržením pracovní doby v perspektivách čas / Hromada, M. (eds.) Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 115 – 122
 • Mezinárodní prvek v pracovněprávních vztazích v kontextu právní úpravy předávání osobních údajů do třetích zemí / Tomšej, J. a kol. Zaměstnávání cizinců v České republice. Praha: Wolters Kluwer. 2018. s. 145 -200
 • Překážky v práci. / Hůrka, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 2019. s. 93-121 .
 • Právo na informace a projednání v pracovněprávních vztazích. / Hůrka, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 2019. s.179-184.
 • Kdy se (ne)jedná o nadbytečnost / Križan (eds.) Križan, V. (ed.) Opus laudat artificem. Pocta prof. JUDr. Heleně Barancovej, DrSC., Trnava: Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě 2019,.
 • komentář k ust. § 30 / Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Velké komentáře. 3. vyd. Praha: C. H. Beck. 2019
 • komentář k ust. § 312 / Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Velké komentáře. 3. vyd. Praha: C. H. Beck. 2019
 • komentář k ust. § 324 / Bělina, M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Velké komentáře. 3. vyd. Praha: C. H. Beck. 2019
 • Odborové sdružování v době 4.0. / Kryžanková, K., Khün, Z, Beran, K., Maršálek, P., Winter, J., Ondřejek, P., Tryzna, J. (eds.) Pocta k 65. narozeninám prof. JUDr. Aleši Gerlochovi, DrSC., Plzeň: Aleš Čeněk
 • K sídlu a k veřejné prospěšnosti odborové organizace / Pichrt, Tomsej a kol.: Zamestnanecke participativni modely, Wolters Kluwer 2019.
 • Náhrada újmy v digitální době / Pichrt, J., Boháč, R., Morávek, J. (eds.) Sdílená ekonomika tři roky poté – závěry a perspektivy. Praha: Wolters Kluwer. 2019

Příspěvky v recenzovaných konferenčních sbornících

 • Flexicurity, vyprázdněné pojmy a morální aspekt / Gregorová (eds.) Pracovní právo 2010. Flexibilní formy zaměstnávání. Acta Universitatis Brunensis, Iuridica. vol 382, Masarykova univerzita, Brno, 2010, s. 111 – 120
 • Možnosti monitorování zaměstnanců v právním řádu České republiky / Barancová, H. a kolektiv Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život, Sprint dva, Bratislava, 2010, s. 38 – 68
 • O Whistleblowingu, jeho legitimitě a problémech mezinárodních přenosů osobních údajů / Pichrt, J. (ed.) Whistleblowing a související aspekty – mezinárodní konference, Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 187-202
 • Culpa in contrahedno v pracovněprávních vztazích / Kuril, M., Nováková, M. (eds.). Reflexia hospodárskej krízy v pracovnom a sociálnom zákonodárství, Zborník z konference Bratislavské právnické fórum 2013, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Bratislava, 2013, 1546 – 1557
 • K vybraným dopadům NOZ a rekodifikace soukromého práva do úpravy pracovněprávních vztahů / Gregorová, Z. (eds.) Pracovní právo 2013 – Pracovní právo a nový občanský zákoník, Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, No 466, Masarykova univerzita, Brno, 2013, s. 59 až 76.
 • Autonomie vůle, ochrana slabší strany a profesionální sport / Pichrt, J. (eds.) Sport a (nejen) pracovní právo. sborník z konference Profesionální sport a pracovní právo, Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 83 – 92
 • O některých případech emancipace a neplatnosti / Gregorová, Z. (eds.) Pracovní právo 2014 – Zkušenosti z aplikace nového občanského zákoníku, Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, No 511, Masarykova univerzita, Brno, 2014, s. 55-63
 • Vybrané aspekty job-sharingu / Pichrt, J., Morávek, J. (eds.) Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015 s. 136-147
 • Právní předpisy, právní normy, legislativní aktivismus a právní jistota – právní úprava pracovněprávních vztahů v České republice / Duračinská, M., Giba, M., Fábry, B.. (eds.) Zborník prispevkov z mezinarodnes vedeckej konferencie 9.-10. októbra 2015. Bratislavské právnické fórum 2015. Dopad nepresností legálnych definícií a zákonnej úpravy na vymožiteĺnost práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Bratislava, 2016 s.507 – 523.
 • K návratu z rodičovské dovolené, k předškolnímu vzdělávání a ke skončení pracovního poměru / Gregorová, Z. (eds.) Pracovní právo 2015 – Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, Masarykova univerzita, Brno, 2016 s. 69-96
 • Význam zásady contra proferentem z hlediska kolektivních smluv v kontextu právního řádu České republiky / Švec, M., Bulla, M. (eds.) Socila partnerhip in the 21st century: The way forward. Sociálne partnerstvo ve 21. storočí: cesta vpřed. 1. vyd. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 2016, s. 102 až 121
 • Chráněné oznamování ve služebních vztazích – ústavněprávní aspekty / Pichrt, J., Kopecký, M.., Morávek, J. (ed.) Služební vztahy a výkon závislé práce, Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 201 – 219
 • Internet z perspektivy obecného nařízení o ochraně osobních údajů / Lenhart, M., Andraško, J., Hamul¨lak, J. (eds.) Internet jako priestor možného porušovania práv . Zbornik z konference Bratislavské právnické fórům 2016, Bratislava: Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 2016, s. 95 až 105
 • O vhodnosti a nevhodnosti novelizace zákoníku práce / Gregorová (eds.) Pracovní právo 2016. Zákoník práce v novelizaci, důchodová reforma v akci. Acta Universitatis Brunensis, Iuridica. vol 581, Masarykova univerzita, Brno, 2017, s. 20 – 54
 • Nový právní rámec ochrany osobních údajů a pracovněprávní vztahy / Barancová, H., Olšovská, A. (eds.): Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. Praha: Leges, 2016, s. 167 – 182
 • Limity právního řádu a sociální stát v době moderních technologií / Pichrt, J., Boháč, R., Morávek, J. Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? Praha: Wolters Kluwer. 2017.s. 234-247
 • Prostředky moderní techniky a právní úprava pracovněprávních vztahů v České republice / Barancová, Olšovská (eds.) Pracovné právo v digitálnej dobe. Olomouc: Leges. 2018, s. 41 – 54.
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nejen z hlediska právní úpravy pracovněprávních vztahů / Gregorová (eds.) Pracovní právo 2017. Ochrana osobních údajů, služební zákon a sociální souvislosti zaměstnávání cizinců. Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, Masarykova univerzita. Brno. 2018. sv. 609. s. 13 – 47.
 • Změny tradičních institutů a institucí v době 4.0. a jejich reflexe v rámci pracovněprávní legislativy / Barancová, H., Olšovská, A. (eds.): Priemysel 4.0. a pracovné podmienky, Praha: Leges, 2018, s. 35 – 48
 • Perspektivy pracovněprávní odpovědnosti v době moderních technologií / Pichrt, Boháč, Elischer, Kopecký, Morávek (eds.). Sdílená ekonomika a delikty. Praha: Wolters Kluwer. 2018. s. 64-72
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (nejen) při stavebních pracích / Staša, J., Rajchl, J. (eds.) Sondy do stavebního práva. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy. 2018. s. 194-203
 • O odpovědnosti. / Stránský, Zapletal, Antlová a Blažek (eds.) Pracovní právo 2018. Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění. Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, Masarykova univerzita. Brno. 2019. sv. 645. s. 95 – 108.

Články v odborných recenzovaných časopisech

 • Pořizování záznamu kamerovým systémem ze zasedání obecního zastupitelstva, Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, sv. č. 24, 2009, s. 875–881
 • Osobní potřeba – neurčitý právní pojem?, Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck. sv. č. 24, 2010, s. 867-872
 • Několik úvah nad rozhodováním Nejvyššího správního soudu ohledně pravomocí ÚOOÚ, Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, sv. č. 9, 2011, s. 305 – 309
 • Kdy lze jako důkazní prostředek připustit záznam z kamerového systému?, Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, sv. č. 13, 2011, s. 457-463
 • Sledování zaměstnanců v kontextu novely zákoníku práce, Právní rozhledy, C.H.Beck, sv. č. 6, 2012, s. 365-417
 • Pořizování audio záznamu (ne novinářskou) veřejností v občanském soudním řízení, Právní rozhledy, C.H.Beck, sv. č. 12, 2012, s. 429-437
 • K poskytování údajů o zaměstnancích odměňovaných z veřejných prostředků v kontextu rozhodnutí NSS, Právník, sv. č. 7, 2012, s. 786-809
 • Několik poznámek k přechodným ustanovením zákona o specifických zdravotních službách, Časopis pro právní vědu a praxi, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, sv. 2, 2012. s. 153 až 156
 • Ke kopírování občanského průkazu při ověřování podpisů advokátem, Bulletin Advokacie, Praha, sv. 12, 2012, s. 42-47
 • O profesionálním sportu, závislé práci a kompletní sbírce, Pracovní právo 2012 – Závislá práce a její podoby, Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, No 440, Masarykova univerzita, Brno, 2012,
 • O lidové tvořivosti a o sankcích za výkon nelegální práce, Právní rozhledy, C.H.Beck, sv. 3, 2013
 • K nabídkové povinnosti podle § 73 odst. 6, resp. § 73a zákoníku práce, Právní rozhledy, C.H.Beck, sv. 9, 2013
 • Profesionální sportovci v kolektivních sportech. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013, č. 3, s. 354-358
 • Skončení pracovního poměru – aspekty NOZ, Acta Iuridica Olomucensia, Vědecký časopis právnický, sv. 8, 2013, s. 43-56
 • Několik poznámek nejen k formě právních jednání v pracovněprávních vztazích po rekodifikaci, Právní rozhledy, Praha: C.H.Beck, 2014, sv. 9
 • K zásadě interpretace contra preferentem v pracovním právu, Právní rozhledy, Praha: C.H.Beck, 2014, sv. 13 – 14
 • Právní úprava předávání osobních údajů – překážka přeshraničního pohybu pracovních sil?, příspěvek ve sborníku z mezinárodní vědecké konference Práva a povinnosti spojené s občanstvím Unie, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, sv. 3, 2014
 • K prodloužení lhůty pro žalobu na neplatnost skončení pracovního poměru, Právní rozhledy, Praha: C.H.Beck, 2014, sv. 18
 • Ještě jednou k sankcím za výkon nelegální práce, Právní rozhledy, Praha: C.H.Beck, 2014, sv. 21, 2014
 • K autonomii vůle a zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích po rekodifikaci. Acta universitatis carolinae – iuridica. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy. sv. 4. 2014. s. 25-34
 • O (ne)flexibilitě, Právní rozhledy sv. 9, Praha: C. H. Beck, 2015
 • (Ne)potřebná novela zákoníku práce. Právní rozhledy sv. 13-14, Praha: C.H.Beck, 2015
 • Důsledky nabytí zletilosti a plné svéprávnosti účastníky pracovněprávních vztahů, Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck. 2016. sv. 21. s. 742 až 748
 • Právní principy, nové soukromé právo a liberalizace soukromého práva in Acta universitatis palackianae olomucensis iuridica, Olomouc, 2016
 • Několik úvah nad (ne)možnou novelizací zákoníku práce v souvislosti s úpravou chráněného oznamování škodlivých jednání. In Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, sv. 4, 2016, s. 49 – 71
 • Kontrola a sledování zaměstnanců – výklad § 316 ZPr. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 2017. sv. 17. s. 573 an.
 • Sdílená ekonomika nejen z hlediska právní úpravy pracovněprávních vztahů. SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – Medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě. Trnava. 2017. ročník V. svazek 4. s. 124 – 142.
 • K pracovněprávní úpravě kontroly a sledování zaměstnanců v České republice SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – Medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě. Trnava. 2018. ročník VI. svazek 1. s. 71 – 96
 • Ochrana dat zaměstnanců: stačí drobně seřídit stroj, Právní rádce. 2018. sv. 2. s. 46-48.
 • Když dva dělají totéž, není to totéž, aneb GDPR jako přestupková amnestie? , Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 2018. sv. 13-14. s. 488-493
 • Závislá práce a její právní regulace na počátku 21. století. In Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, sv. 1, 2019, s. 71-92.
 • Neveselé historky ze soudních síní, Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 2019, sv. 13-14

 

Články v odborných nerecenzovaných časopisech

 • Whistleblowing, Právo pro podnikání a zaměstnání. sv. č. 7-8, 2009, s. 19–25
 • Binding Corporate Rules, Právo pro podnikání a zaměstnání. sv. č. 10, 2009, s. 7–14
 • Whistleblowing – praktické otázky, Právo pro podnikání a zaměstnání, sv. č. 11, 2009, s. 12–20
 • Whisteblowing – zákonná opora, Právo pro podnikání a zaměstnání, sv. č. 12, 2009, s. 12–17
 • Kdy je možné evidovat přístup zaměstnance na internet a otevřít jeho e-mailovou poštu?, Právo pro podnikání a zaměstnání, sv. č. 3, 2010, s. 3–8
 • Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví, Zdravotnické fórum, Wolters Kluwer, sv. č. 2, 2012
 • K právu odepřít výpověď (součinnost) při státní kontrole, Zdravotnické fórum, Wolters Kluwer, sv. č. 8, 2012
 • K zákazu sdružování osobních údajů, jejich zabezpečení a souvisejícím otázkám – část 1., Zdravotnické fórum, Wolters Kluwer, sv. č. 9, 2012
 • K zákazu sdružování osobních údajů, jejich zabezpečení a souvisejícím otázkám – část 2., Zdravotnické fórum, Wolters Kluwer, sv. č. 10, 2012
 • Cesta tam a zase zpátky, Zdravotnické fórum, Wolters Kluwer, sv. č. 2, 2013
 • Jaká žádost je ještě žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., Zdravotnické fórum, Wolters Kluwer, sv. č. 4, 2013
 • Ztráta radosti z dovolené anebo co když není zážitek podle představ, COT Business, sv. 9, 2013

Editor publikací

 • Pichrt, J., Morávek, J. (eds.) Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015
 • Pichrt, J., Kopecký, M.., Morávek, J. (eds.) Služební vztahy a výkon závislé práce, Praha: Wolters Kluwer, 2016,
 • Pichrt, J., Boháč, R., Morávek, J. (eds.) Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? Praha: Wolters Kluwer. 2017
 • Pichrt, Boháč, Elischer, Kopecký, Morávek (eds.). Sdílená ekonomika a delikty. Praha: Wolters Kluwer. 2018.

Cizojazyčné výstupy

 • Kapitola v monografii / Pichrt, J., Morávek, J. The Czech Republic and Whistleblowing in Thüsing, G., Forst, G. Whistleblowing – A Comparative Study, 2016, Víděn: Springer
 • International Publishing, s. 123 – 130, 978-3-319-25577-4
 • Příspěvek v recenzovaném konferenčním sborníku / Morávek, J. Recodification, labour law and legal certainly in Pítrová, L. (ed.) et al. Rule of Law and Mechanisms of its Protection Czech Perspective. Passau-Berlin-Prague. rw&w Science & New Media. 2015. s. 284 až 297
 • Článek v recenzovaném časopise / Pichrt, J., Morávek, J. The Czech Republic and whistleblowing, The Lawyer Quarterly, International Journal for Legal Research, Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, v.v.i., 2014, vol 4, No. 2., s. 132 až 138
 • Článek v recenzovaném časopise / Morávek, J. Concerning Certain Aspects of the Selection of Job Applicants Pursant of Section 30 of the Labor Code in SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – Medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě. Trnava. 2019. ročník VII. svazek 2.
 • Článek v recenzovaném časopise / Morávek, J. Notification and communication of a personal data breeach about general data protection regulation in SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – Medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě. Trnava. 2019 ročník VII. svazek 3.
 • Článek v recenzovaném časopise / Morávek, J. Legal governance of professional athletics in the Czech Republic in SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA – Medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě. Trnava.