Dědické právo

Zastupujeme dědice na základě plné moci v dědickém řízení před soudem, respektive v jednání s notářem, který vykonává ve věci vyřízení dědictví funkci tzv. soudního komisaře.

Dědické právo je souhrn právních norem upravujících přechod práv a povinností zemřelé osoby na jejího právního nástupce. Ne všechna práva a povinnosti zemřelé osoby však přecházejí na její právní nástupce děděním. Jsou práva, resp. povinnosti, která smrtí zanikají, u některých práv a povinností je pak stanoven zvláštní režim právního nástupnictví (např. právo nájmu bytu). Přechod majetku zemřelé osoby na dědice je podle práva vázán na splnění určitých předpokladů. K těm patří vedle smrti zůstavitele existence dědictví, dědického titulu a způsobilého dědice.

Našim klientům nabízíme zastupování ve složitých dědických kauzách, a dále ve spolupráci s notářem zajistíme sepsání poslední vůle přesně podle představ klientů či doporučíme klientům zvolit takový institut dědického práva, který jim bude nejlépe vyhovovat.

Jsme připraveni Vás ve všem zastoupit.