Doprovodná legislativa k novému občanskému zákoníku

Předchozí Následující

29.10.2013 15:12

Rekodifikace soukromého práva bývá ztotožňována s novým občanským zákoníkem.

Doprovodná legislativa k novému občanskému zákoníku

Ač nový občanský zákoník stojí v jejím středu, nelze v tomto směru opomíjet ani dva související právní předpisy, konkrétně zákon o obchodních společnostech a družstvech, známý také jako zákon o obchodních korporacích, a zákon o mezinárodním právu soukromém. Zmíněné předpisy představují hlavní těžiště nového soukromého práva.

Aby však byla zajištěna nezbytná míra kontinuity a obecná funkčnost nového práva, bylo nezbytné přijmout ještě rozsáhlou doprovodnou legislativu (tvořenou řádově desítkami právních předpisů), která jednak provede odpovídající změny ve stávajících právních předpisech, které zůstávají v platnosti, a jednak vytvoří odpovídající technické podmínky pro fungování nového soukromého práva (např. upraví jím předvídaná řízení či rejstříky atp.)

I přes komplikovanou politickou situaci byla právě zmíněná doprovodná legislativa, která by spolu s novým občanským zákoníkem měla nabýt účinnosti k 1. lednu 2014, přijata.

V platnost k dnešnímu dni vstoupila většina doprovodných zákonů v gesci ministerstva spravedlnosti. Koncem září tohoto roku byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny konkrétně zejména tyto právní předpisy:

• zákon o zvláštních řízeních soudních
• novela občanského soudního řádu
• novela insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích
• zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob
• doprovodný zákon, kterým se mění 71 zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Zamítnut byl oproti tomu vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který měl za cíl zvýšit transparentnost právnických osob s tímto statusem.

Významným důsledkem doprovodné legislativy je vyloučení nesporné agendy z občanského soudního řádu do zákona o zvláštních řízeních soudních. Ten obsahuje i řadu zcela nových řízení předvídaných primárně novým občanským zákoníkem.

Od příštího roku by tak mělo být ohledně nesporných a jiných zvláštních řízení postupováno podle zákona o zvláštních řízeních soudních, vůči němuž se občanský soudní řád použije pouze podpůrně. Občanský soudní řád by tak měl napříště řešit pouze řízení sporná.

Řadu významných změn přináší dále kupříkladu i zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob. Zásadní změny je třeba očekávat i v souvislosti s přijetím nového katastrálního zákona a k němu doprovodného zákona, které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů dne 23. 8. 2013 a reagují na zásady a instituty zavedené do našeho právního řádu novým občanským zákoníkem.

Daňové zákony související s novým občanským zákoníkem (zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a zákon o dani z nabytí nemovitých věcí) byly přijaty formou zákonných opatření Senátu. Zákonná opatření, která budou vyhlášena v nejbližší době ve Sbírce zákonů a nabudou tak platnosti, však mohou být zrušena Poslaneckou sněmovnou vzešlou z nových voleb, pokud je tato na své prvé schůzi nepotvrdí.

Tým naší advokátní kanceláře měl možnost se s nadcházejícími právními změnami podrobně seznámit mj. i díky spolupráci s členy rekodifikační komise a je tak jako vždy připraven Vám ve všech směrech poskytnout úplný právní servis.

Pro bližší informace se prosím obracejte na JUDr. Janu Felixovou.