Nové podmínky pro výkon funkce členů volených orgánů obchodních korporací

Předchozí Následující

14.08.2023 11:49

Nové podmínky pro výkon funkce členů volených orgánů obchodních korporací

Vedle základních podmínek výkonu funkce člena voleného orgánu, kterými jsou plná svéprávnost, bezúhonnost a neexistence překážek provozování živnosti dle živnostenského zákona, přibyly aktuálně nové překážky pro výkon funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, a to s účinností od 1. července 2023 na základě novelizace zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („ZOK“) a některých dalších zákonů.

Překážky výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace lze zjednodušeně shrnout takto:

  • uložený zákaz výkonu činnosti související s činností obchodní korporace, v níž osoba, které byl zákaz udělen, působí jako člen voleného orgánu
  • uložený zákaz výkonu činnosti, která souvisí s podnikáním, a to v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace, jejíhož orgánu se osoba má stát členem,
  • pravomocné odsouzení za zákonem vymezené trestné činy,
  • rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby, která se má stát členem voleného orgánu.

Osoby, které k 1. červenci 2023 působily ve volených orgánů korporací, ale přitom nesplňují podmínky výkonu funkce dle novelizovaného znění ZOK, musí o této skutečnosti vyrozumět svoji obchodní korporaci. V každém případě však jejich funkce zanikne dnem 1. října 2023 tj. tří měsíce od účinnosti této části novely.

Důsledkem nesplnění podmínek pro výkon funkce je, že na osobu ustavenou do funkce člena voleného orgánu se hledí, jako by se členem nestala. Platnost právních jednání učiněných takovou osobou to však neovlivní – z důvodu ochrany dobré víry třetích osob budou společnost zavazovat.

Novela zavádí tzv. evidenci vyloučených osob, tedy evidenci osob vyloučených z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. Jedná se o informační systém veřejné správy, do kterého se zapisují osoby:

  1. které byly rozhodnutím soudu vyloučeny z výkonu funkce člena statutárního orgánu podle § 63 až 65 ZOK,
  2. kterým byl uložen zákaz činnosti zakládající překážku výkonu funkce,
  3. které byly odsouzeny pro trestný čin zakládající překážku výkonu funkce, nebo
  4. na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.

Evidence vyloučených osob je neveřejná, Ministerstvo spravedlnosti však žadateli na jeho žádost vydá výpis z evidence vyloučených osob v rozsahu údajů o trvajících a zaniklých překážkách výkonu funkce žadatele, popř. potvrzení o tom, že v evidenci vyloučených osob nejsou o žadateli zapsány žádné údaje nebo že u něj netrvá překážka výkonu funkce.

Máte-li k uvedené problematice jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na kteréhokoliv člena týmu advokátní kanceláře Felix a spol.

Tuto aktualitu pro vás zpracoval:  Mgr. Aleš Klekner, koncipient Felix a spol.