Novela zákoníku práce

Předchozí Následující

19.09.2023 11:52

Novele zákoníku práce s sebou přináší poměrně zásadní změny. V uplynulém týdnu ji podepsal Prezident republiky, účinnosti nabyde nejspíše již 1. října 2023.

Novela zákoníku práce

Již dříve jsme Vás informovali o aktuální novele zákoníku práce, která mj. mění právní úpravu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pravidla pro výkon práce na dálku, zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců, pravidla pro informování zaměstnanců při vzniku a změně pracovního poměru o pracovních a dalších podmínkách, právní úpravu doručování v pracovněprávních vztazích atd.

Novela měla relativně složitou cestu Parlamentem České republiky, když byla Poslanecké sněmovně vrácena Senátem s návrhem několika změn. Sněmovna nicméně návrhy Senátu odmítla a novela byla přijata ve svém původním znění. Novelu v uplynulém týdnu podepsal Prezident republiky. Tím byl legislativní proces skončen.

Účinnosti (až na výjimky jako je vznik práva na dovolenou v případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) má novela nabýt prvého dne měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. Zda se tak stane 1. října 2023 nebo 1. listopadu 2023 v tuto chvíli de facto záleží na tom, jaké podmínky vyhlášení zákona budou dohodnuty s Ministerstvem vnitra, které vede Sbírku zákonů. Lze mít za to, s ohledem na argumentaci, která byla použita k protlačení novely (meškání s transpozicí evropských předpisů), že zákon bude ve Sbírce zákonů vyhlášen ještě v září, tzn. účinnosti by měl nabýt (a bude podle něj třeba postupovat) od 1. října 2023.

Přechodná ustanovení zákona sice ve vztahu k některým povinnostem administrativní povahy (zejména informační povinnosti) předpokládají jisté přechodné období (tyto povinnosti nebude nutné plnit ihned), v zásadě však novela předpokládá plný nástup změn od prvého dne své účinnosti.

Zvlášť lze upozornit na to, že novela předpokládá do jednoho měsíce od nabytí účinnosti u zaměstnanců vykonávajících ke dni účinnosti zákona práci na dálku, pokud takovou dohodu uzavřenu nemají (například vykonávají práci na dálku/z domova pouze na základě vnitřního předpisu), uzavření písemné dohody o výkonu práce na dálku.

Zjednodušeně a rámcově řečeno bychom v souvislosti s novelou doporučovali z hlediska zajištění souladu revidovat zejména tyto písemnosti a případné související procesy:

  1. informace poskytované zaměstnancům při vzniku pracovního poměru nebo dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti;
  2. informace poskytované zaměstnancům při změně základních pracovněprávních vztahů podle předchozího bodu;
  3. znění pracovní smlouvy;
  4. znění dohody o provedení práce;
  5. znění dohody o pracovní činnosti;
  6. znění dohody a vnitřního předpisu upravujícího výkon práce na dálku;
  7. pravidla doručování;
  8. vytvoření informovaného souhlasu o doručování písemností zaměstnanci do vlastních rukou prostřednictvím elektronické pošty;
  9. nastavení pravidel a procesů při využívání nových práv ze strany zaměstnanců – žádost zaměstnance vykonávajícího práci na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti o přijetí do pracovního poměru, žádost o výkon práce na dálku, žádost o zkrácení pracovního úvazku či úpravu pracovní doby zaměstnance, jemuž svědčí právo na zvláštní pracovní podmínky atd.;
  10. pravidla související s čerpáním rodičovské dovolené.

Jsme připraveni Vám poskytnout osobní konzultaci či revidovat anebo vytvořit jakoukoli dokumentaci, které se novela dotýká či ji nově předvídá.

Aktualitu pro vás připravil doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.