Novelizace exekučního práva. Co se mění?

Předchozí Následující

13.01.2022 15:37

Novelizace exekučního práva. Co se mění?

Připravili jsme pro Vás v osmi bodech přehled zásadních změn, které od 1. ledna 2022 přináší novela exekučního zákona č. 286/2021 Sb:

  1. Důležitou změnou je nárok plátce mzdy nebo jiného obdobného příjmu (nejčastěji zaměstnavatele) na paušálně stanovenou částku náhrady nákladů spojených s administrací srážek ze mzdy. Jedná se o kompenzaci nákladů plátce mzdy, které mu vznikají v souvislosti s potřebnými úkony souvisejícími s exekucí, jako jsou zejména výpočet nezabavitelné částky a srážek ze mzdy a komunikace s exekutorem. Tuto náhradu platí dlužník svému plátci mzdy a jedná se o náklad výkonu rozhodnutí. Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy je 50 Kč za jeden kalendářní měsíc a plátce mzdy tuto částku odečítá z částky sražené ze mzdy povinného.
  2. Novela exekučního práva přináší administrativní zjednodušení umoření dluhu přímo dlužníkem, a to změnou podmínek tzv. arrestatoria, tj. zákazu uplatňovanému vůči dlužníku disponovat s finančními prostředky, které má deponovány na svých bankovních účtech, a to až do výše pohledávky oprávněného a nákladů exekuce. Nově může dlužník sám disponovat finančními prostředky na úhradu vymáhané pohledávky poukázáním finančních prostředků ve prospěch účtu oprávněného či soudního exekutora. Je zde tedy možnost zjednodušení, a hlavně urychlení vymáhání pohledávky oprávněného.
  3. Nově je upraven souběh sepsání věcí při prodeji movitých věcí. Již není možné, aby více exekutorů provádělo sepis věcí povinného. Exekutor je povinen provést ověření v rejstříku zahájených exekucí a v případě, že zjistí, že exekuce prodejem movitých věcí již proti konkrétnímu povinnému vedena je, nesmí exekuci prodejem movitých věcí provést. Jedná se o vítanou změnu, jelikož nebude nadále docházet k duplikování činnosti exekutorů spočívající v opakovaném sepsání věcí povinného.
  4. Novela zavádí větší ochranu tzv. zranitelným osobám, tj. dětem do 18 let věku, invalidům a důchodcům při tzv. mobiliární exekuci. Exekuce prodejem movitých věcí se nově může u těchto osob týkat pouze věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění manželů, přičemž jejich počet a hodnota neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům. Novelou se tak chrání před exekucí především obvyklé vybavení domácnosti.
  5. Mění se i způsob započtení výtěžku exekuce, kdy se nově výtěžek použije nejdříve (po uhrazení soudních poplatků) na úhradu jistiny a úroků, a teprve poté na náklady oprávněného. Takto stanovené pořadí má přednost před obecnou úpravou v občanském právu i před ujednáním dlužníka s věřitelem.
  6. Exekutoři budou nově povinni provádět zvukový záznam volání, které se týká exekučního řízení. Exekutor nezaznamená každé volaní, ale pouze takové, které přímo souvisí s exekučním řízením, a které je činěno na číslo určené exekutorem pro komunikaci s účastníky řízení, třetími osobami či veřejností. Zvukový záznam musí exekutor uchovat na trvalém nosiči dat, který se stane součástí exekučního spisu. Doposud se povinně pořizovaly jen videozáznamy z výkonu mobiliární exekuce.
  7. Ukončení bezvýsledných exekucí, to je takových, ve kterých se nepodařilo vymoci po dobu šesti let částku pokrývající náklady na exekuci, případně se nepodařilo zajistit či obstavit nemovitost. U dluhů nepřevyšujících 1500 Kč je lhůta zkrácena na tři roky. Tříletou lhůtu u těchto exekucí lze prodloužit případně o další tři roky, pokud oprávněný zaplatí zálohu na náklady exekuce ve výši 500 Kč. Pokud dojde k zastavení bezvýsledné exekuce při vymáhání malé pohledávky, přiznal zákonodárce věřiteli alespoň částečnou náhradu uspokojení jeho pohledávky co do výše 30 % vymáhané jistiny formou slevy na dani z příjmů.
  8. Exekuční spis elektronicky. Dlužník může požadovat zaslání celého svého exekučního spisu, a to na datovém nosiči. Elektronický spis lze opatřit například přes cloud nebo fyzický datový nosič (CD, USB flash disk a další) a pouze k první žádosti je poskytnut bezplatně.

Pro více informací týkajících se exekučního řízení se neváhejte obrátit na naši kancelář. Rádi Vám s čímkoliv pomůžeme. Kontaktní osobou je ohledně této problematiky  Mgr. Jaroslav Tajbr.