Významné změny ve spotřebitelském právu od ledna 2023

Předchozí Následující

31.01.2023 14:08

Významné změny ve spotřebitelském právu od ledna 2023

Přinášíme Vám shrnutí rozsáhlé novely občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Úprava je z větší části implementací několika směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU) a přináší mnoho významných změn. Je dobré zdůraznit, že novela se dotkne spotřebitelského práva a že se týká zejména obchodů, ve kterých e-shopy prodávají zboží koncovým zákazníkům/spotřebitelům, tj. nepodnikajícím fyzickým osobám.

Informovat, informovat, informovat

Z pohledu obchodníka (prodávajícího) má nově rozšířená informační povinnost zásadní význam pro uplatnění vzájemných nároků z uzavřené smlouvy. Každý spotřebitel musí mít před provedením nákupu dostatek informací, aby se mohl rozmyslet, zda zboží za daných podmínek opravdu chce. Mezi tyto informace patří například:

  • informace o zboží (vlastnosti zboží)
  • informace o celkové ceně zboží, nákladech na dodání zboží, souvisejících poplatcích, informace o výši DPH atd.;
  • informace o době dodání zboží
  • informace o poskytované záruce, o postupu při reklamaci, o možnosti odstoupení od smlouvy a proceduře odstoupení;
  • informace specifikující prodávajícího – jméno, adresa, sídlo, e-mail atd.;
  • další informace obsažené zejména v ustanoveních § 1811, § 1820 a § 1826 občanského zákoníku.

Slevy

Hojně diskutovanou součástí novelizace jsou nová pravidla pro označování slev. Obchodník musí nově vedle zlevněné ceny seznámit zákazníka i s nejnižší cenou, za kterou nabízel zlevněný produkt v předchozích třiceti dnech. S tím souvisí i otázka tzv. umělého navyšování slevy, kdy prodávající před samotným poskytnutím slevy navýší původní cenu výrobku a sleva, resp. cena zboží tak pro kupujícího vypadá lákavěji. Takové jednání se nově stává nekalou obchodní praktikou. Povinnost uvedení nejnižší předchozí ceny zboží se vztahuje na všechny prodejce, tj. nejen e-shopy ale i kamenné prodejny.

Výjimka z povinnosti označování slev se vztahuje na zboží rychlé zkázy nebo krátkodobé spotřeby. Pravidlo povinnosti uvedení nejnižší ceny v předchozích třiceti dnech se dále neuplatní u kombinovaných slev (např. dva výrobky za cenu jednoho; pevná procentní sleva při nákupu více totožných výrobků).

Doba dodání zboží

Spotřebitel musí být informován o tom, dokdy mu bude zboží doručeno, přičemž nově je zavedena povinnost dodat zboží do 30 dnů. Delší dobu dodání je nezbytné se spotřebitelem výslovně sjednat. Nedodání zboží včas zakládá právo spotřebitele od smlouvy odstoupit. Nově však může být prodávajícímu navíc uložena ČOI sankce (až 5 mil. Kč), a to z důvodu porušení zákona na ochranu spotřebitele.

Návody

Upravena byla pravidla poskytování návodů k užití, které nově nemusí být v písemné podobě, ale postačí například video návod poskytnutý na nosiči dat nebo e-mailem. Nepostačí ale pouhý odkaz na internetové stránky ať již prodávajícího či výrobce zboží.

Recenze

Velké pozornosti se těší i zcela nová regulace uživatelských recenzí a s tím souvisejících povinností dopadajících především na obchodníky působící na internetu. Každý obchodník má nově povinnost pečlivě ověřovat, zda zveřejněná recenze pochází od spotřebitele (zda je napsána reálným zákazníkem), který si daný produkt skutečně zakoupil, tj. zda se nejedná o falešnou recenzi. Výslovně zakázány jsou recenze na objednávku propagující produkty na podnět obchodníka.

Nároky z vadného plnění

Odpovědnost prodávajícího, že věc při převzetí nemá vady (tzv. zákonná záruka) se v zásadě nemění. Tato záruka se vztahuje na vadu, kterou měla věc již v okamžiku jejího předání kupujícímu, ale projevila se později s tím, že kupující může uplatnit práva z této záruky v době dvou let od převzetí. Došlo zde ale k úpravě v tom smyslu, že projeví-li se vada v době jednoho roku (dříve šest měsíců) od převzetí, má se za to, že věc měla vadu již v okamžiku jejího převzetí kupujícím a je na prodávajícím, aby případně prokázal opak. Ve druhém roce trvání tzv. zákonné záruky je pak na kupujícím, aby prokázal, že věc měla vadu již při jejím převzetí.

Záruka za jakost se ve srovnání s předchozí úpravou zásadním způsobem mění. Nově vzniká již prohlášením poskytovatele záruky (prodávajícího), že kupujícího odškodní nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění (viz předchozí odstavec). Záruka za jakost vzniká i prohlášením prodávajícího v reklamě, je-li reklama dostupná nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Současně platí, že pro kupujícího má přednost příznivější obsah záruky v reklamě před jiným prohlášením o záruce. Spotřebitel má právo, aby mu prodávající nejpozději při převzetí věci předal potvrzení o záruce za jakost (záruční list).

Distanční smlouvy/smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory/telefonické nabídky

Při prodeji výrobků mimo prodejnu (e-shop, výstavy, veletrhy, podomní prodej) musí prodávající písemně uvést své kontaktní údaje a adresu, na které bude možné uplatnit nároky z vad zboží.

Speciální ustanovení platí pro nabídku učiněnou spotřebiteli telefonicky, kdy prodávající je povinen spotřebiteli učiněnou nabídku potvrdit bez zbytečného odkladu písemně. Spotřebitel je nabídkou vázán až po projevení souhlasu s písemnou nabídkou (elektronicky nebo podpisem v listinné podobě). Na rozdíl od předchozí úpravy tak samotný souhlas vyslovený během telefonického hovoru k uzavření smlouvy nestačí.

Nově je zavedena lhůta 30 dnů pro odstoupení spotřebitele od smlouvy v těch případech, kdy k uzavření smlouvy došlo mimo obchodní prostory obchodníka během výletu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží nebo poskytování služeb.

Tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“

Zřejmě nejpodstatnější je úprava dotýkající se platnosti objednávky spotřebitele, resp. závazku spotřebitele uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží. Po provedené novele musejí být objednávky, které probíhají “použitím tlačítka” (typicky e-shop), označeny snadno čitelným nápisem a srozumitelnou formulací, ze kterých musí být spotřebiteli jednoznačně jasné, že se zavazuje zaplatit kupní cenu zboží. Zde se nabízí např. označit tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“.

Nesplnění této povinnosti ze strany prodávajícího zakládá neplatnost smlouvy. Navíc v případě porušení této povinnosti hrozí postih ze strany ČOI.

Další změny

Důležitou změnu přináší novela i pro obchodníky používající tzv. formulářové smlouvy, u nichž novela zavádí preventivní kontrolu ze strany dohledových orgánů.

Změna se dotkne i tzv. nevyžádaných nákupů, u kterých je zakázáno předem zaškrtávat políčka, která by spotřebitel musel odznačit před realizací nákupu.

A v neposlední řadě dochází k omezení nevyžádaných obchodních sdělení. Obchodník má nově povinnost předem získat souhlas spotřebitele k využívání automatických telekomunikačních prostředků.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně aktuální úpravy spotřebitelského práva se na nás neváhejte obrátit.

Aktualitu zpracovali: JUDr. Karel Codl a Mgr. Ing. Václav Podhorský, Ph.D.

Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.