Bezpečnostní kamery a GDPR, aneb jak správně zpracovávat a uchovávat údaje dle zákona

Předchozí Následující

25.01.2023 14:05

Máte ve Vaší společnosti kamerový systém? Dokonalou technologii, která umí spoustu věcí? Nestihli jste seminář doc. JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D., který na dané téma vystoupil na semináři „vybavení prodejen“ v prostorách Akademického klubu na VŠE v Praze dne 22. listopadu 2022? Nevadí. Přinášíme krátký souhrn toho, co by měl každý provozovatel kamerového systému vědět.

Bezpečnostní kamery a GDPR, aneb jak správně zpracovávat a uchovávat údaje dle zákona

Provozování kamerového systému v prostorech prodejny se řídí řadou pravidel plynoucích z různých oblastí právního řádu, včetně občanského zákoníku, zákoníku práce a právních předpisů na ochranu osobních údajů (včetně GDPR).

Kamerové systémy mohou mít řadu funkcionalit, včetně biometrické identifikace, která může sloužit k marketingovým účelům. Využitelnosti těchto funkcionalit je však v důsledku působení zmíněných právních předpisů omezená. Jinak řečeno, ne vše, co je fakticky možné, je právně dovolené.

Základní informace k pravidlům využívání kamerových systémů jsou dostupné na webové stránce Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/schvalene-pokyny/d-28603. Zde mj. naleznete konkrétní pokyn „K provozování kamer a kamerových systémů“ (odkaz ZDE). Naleznete zde také FAQ a dříve vydaná rozhodnutí ÚOOÚ.

Základní schéma pravidel na ochranu osobních údajů, jak plynou z právní úpravy, které se uplatní i pro zpracování osobních údajů kamerovým systémem z prostor provozovny, je (zjednodušeně řečeno) následující:

  • účel zpracování – ústřední význam má účel zpracování osobních údajů, tj. cíl, za kterým jsou osobní údaje zpracovávány. Účel musí být legitimní a legální. V provozovně bude titulem zejména ochrana majetku, života a zdraví;
  • právní titul – zpracování osobních údajů jako celek se musí opírat o některý právními předpisy uznaný důvod. V případě provozoven se může jednat o oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jsou-li na záznamu zachyceni také zaměstnanci, musí pořizování záznamu obstát současně z hlediska požadavků plynoucích z ust. § 316 zákoníku práce;
  • účelové omezení – osobní údaje lze zpracovávat pouze za účelem, pro který byly shromážděny, a za jiným účelem pouze, připouští-li to právní předpis (mj. obstojí-li další zpracování vůči původnímu v testu slučitelnosti účelů);
  • rozsah údajů – lze shromažďovat a zpracovávat pouze údaje nezbytné k naplnění sledovaného účelu;
  • doba uchování – osobní údaje lze uchovávat pouze po dobu, která je nezbytně nutná k naplnění sledovaného účelu zpracování;
  • zabezpečení – zpracovávané osobní údaje musí být odpovídajícím způsobem zabezpečeny, stejně jako informace o zabezpečení. Za součást řádného plnění povinnosti zabezpečení lze považovat i řádnou úpravu vztahů mezi správcem a zpracovatelem, příp. společnými správci nebo správci osobních údajů;
  • informování a práva subjektů údajů – osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, musí být v rozsahu předvídaném právními předpisy informovány o zpracování osobních údajů a o svých právech. Musí jim být umožněno, aby svá práva mohli uplatnit a řádně realizovat;
  • další povinnosti – mezi další rozhodné povinnosti lze řadit zejména ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů, oznámení porušení zabezpečení osobních údajů či vedení záznamů o činnostech zpracování.

Řádné splnění povinností je osoba v postavení správce osobních údajů povinna prokázat. Lze tudíž doporučit, aby zpracování dokumentace, v níž budou jednotlivé aspekty a způsob plnění jednotlivých povinností v podrobnostech popsány, byla věnována dostatečná pozornost.

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. je předním a uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů. Jako advokát a společník advokátní kanceláře Felix a spol. se specializuje na pracovní právo a ochranu osobních údajů, dále zejména na právo občanské a správní.

Vedle advokacie působí jako docent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Je členem Legislativní rady Vlády, předsedou sekce pro pracovní právo, členem komise pro občanské právo České advokátní komory, místopředsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, členem Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě že máte zájem správně ošetřit používání Vašeho kamerového systému, nebo již v této souvislosti řešíte nějaký problém, neváhejte se na nás obrátit.

Ing. Michaela Ulrychová

Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.