Důležité rozhodnutí Soudní dvora Evropské unie týkající se evidence skutečných majitelů (UBO).

Předchozí Následující

01.12.2022 12:54

Upozorňujeme na důležité rozhodnutí Soudní dvora Evropské unie týkající se evidence skutečných majitelů (UBO). Podle Soudního dvora EU přístup široké veřejnosti k informacím o skutečném vlastnictví představuje závažný zásah do základních práv na respektování soukromého života a na ochranu osobních údajů. Tento závažný zásah není podle názoru Soudního dvora EU ospravedlnitelný jeho účelem, tj. bojem proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Některé země EU (např. Nizozemí a Rakousko) již pozastavily přístup veřejnosti do svých registrů UBO. Dopady rozhodnutí Soudního dvora EU do zákonné úpravy evidence skutečných majitelů v České republice zatím nejsou známy, Ministerstvo spravedlnosti České republiky se do této chvíle k situaci nevyjádřilo. Je však pravděpodobné, že i česká úprava registru UBO a možná i dalších veřejných rejstříků, které jsou také postaveny na přístupu široké veřejnosti k zapsaným osobním údajům, dozná změn. V aktualitě níže najdete více informací včetně odkazu na text rozhodnutí. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Důležité rozhodnutí Soudní dvora Evropské unie týkající se evidence skutečných majitelů (UBO).

Dne 22. listopadu 2022 rozhodl Soudní dvůr Evropské unie o dočasném pozastavení účinnosti Směrnice (EU) 2018/843, resp. rozhodl o neplatnosti článku 30 odst. 5 písm. c) směrnice, který umožňoval přístup k informacím o skutečných majitelích široké veřejnosti.

Rozhodnutí zde: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=062767AE8072A4CE86C9503AFF6F75BA?text=&docid=268842&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=249902

Podle Soudního dvora EU přístup široké veřejnosti k informacím o skutečném vlastnictví představuje závažný zásah do základních práv na respektování soukromého života a na ochranu osobních údajů. Přístupné informace totiž umožňují vytvořit profil s určitými osobními údaji, finanční situací dotyčné osoby a propojení na hospodářská odvětví, státy a konkrétní společnosti, do nichž skutečný majitel investoval, čímž zveřejněné informace umožňují potenciálně neomezenému počtu osob zjistit informace o majetkové a finanční situaci osoby zapsané v evidenci skutečných majitelů.

Tento závažný zásah není podle názoru Soudního dvora EU ospravedlnitelný jeho účelem, tj. bojem proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Zůstává však nesporným, že finančním institucím a subjektům, na které se vztahuje oznamovací povinnost, musí být přístup do registru UBO zachován. Rozhodnutí se týká pouze zpřístupnění údajů široké veřejnosti.

Některé země EU (např. Nizozemí a Rakousko) již pozastavily přístup veřejnosti do svých registrů UBO. Dopady rozhodnutí Soudního dvora EU do zákonné úpravy evidence skutečných majitelů v České republice zatím nejsou známy, Ministerstvo spravedlnosti České republiky se do této chvíle k situaci nevyjádřilo. Je však pravděpodobné, že i česká úprava registru UBO a možná i dalších veřejných rejstříků, které jsou také postaveny na přístupu široké veřejnosti k zapsaným osobním údajům, dozná změn. O vývoji Vás budeme informovat.

Aktualitu zpracoval JUDr. Adam Felix, LL.M., Ph.D.