Novela trestněprávních předpisů účinná od 28. 6. 2022

Předchozí Následující

02.08.2022 11:13

Novela trestněprávních předpisů účinná od 28. 6. 2022

Dne 28. 6. 2022 vstoupil v účinnost zákon č. 130/2022 Sb., který přináší novelizaci trestněprávních předpisů, a to zejména trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o obětech trestných činů. Novela byla přijata v reakci na nové evropské předpisy.

Jaké hlavní změny novela přináší?

Do trestního zákoníku byl přidán nový trestný čin pod § 321a, a sice „Účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu“. Podstatou je postihovat některé formy jednání osob účastnících se na faktické činnosti nestátních ozbrojených skupin zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu. Jedná se tak alespoň částečně o reakci na dění, jež s sebou přinesla aktuální válka na Ukrajině. Důvodová zpráva k novému trestnému činu uvádí, že ke spáchání bude potřeba specifického úmyslu, který je v případě poskytování či podstoupení výcviku nebo v případě odcestování s cílem zapojit se do bojové činnosti uskupení ve skutkové podstatě výslovně uveden. Byť je za tento trestný čin stanovena stejná trestní sazba jako u trestného činu služby v cizích ozbrojených silách (§ 321 tr. z.), tj. až pět let, u nového trestného činu je, na rozdíl od trestného činu služby v cizích ozbrojených silách, možný zánik trestní odpovědnosti formou účinné lítosti.

Současně novela přináší definici „počítačového systému“, který doposud ve výkladových ustanoveních trestního zákoníku chyběl. Počítačovým systémem se rozumí zařízení anebo skupina vzájemně propojených nebo přidružených zařízení, z nichž jedno nebo více provádí na základě programu automatické zpracování dat. Počítačovým systémem se rozumí i data uložená, zpracovaná, opětovně vyhledaná nebo přenesená tímto zařízením anebo skupinou zařízení za účelem jeho nebo jejich provozu, použití, ochrany a údržby.

Novela dále přináší drobné rozšíření pojmu „oběť“ definovaného v zákoně o obětech trestných činů, když nově bude za oběť považována nejenom fyzická osoba, na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil (jako doposud), ale též na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatit měl. Nově proto nebude nutné, aby k obohacení pachatelem skutečně došlo.

Zásadní změnou je rozšíření práva na informace též na právnické osoby. Obětí i nadále zůstává pouze fyzická osoba, nicméně právo na informace je nově v zákoně o obětech trestných činů přiznáno též právnické osobě, na které byl spáchán trestný čin. Novela současně pro dotčené právnické osoby detailně specifikuje obsah práva na informace.

Spolu se shora uvedenými změnami dochází též k novelizaci např. zákona o rejstříku trestů, zákona o Policii ČR či zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Problematika trestního práva je velice široká a pro osoby, na něž může dopadnout, je nanejvýš důležitý citlivý přístup. Naši advokáti jsou připraveni Vás zastupovat v jakékoliv fázi trestního řízení a poskytnout servis na té nejvyšší úrovni. Neváhejte se na nás obrátit pro více informací.

Aktualitu zpracovala advokátka Mgr. Karolína Adámková

Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.