Nový občanský zákoník

Předchozí Následující

02.09.2013 15:12

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) byl ve Sbírce zákonů cíleně vyhlášen pod číslem zrcadlícím zlom v našich novodobých dějinách.

Nový občanský zákoník

Jde bez nadsázky o revoluční právní předpis, jehož význam v rovině práva odpovídá tomuto historickému milníku. Nutno však podotknout, že ne všechny změny, které nová úprava přináší, jsou v odborných kruzích vnímány pozitivně.
V souvislosti s novým občanským zákoníkem bývá nejčastěji prezentován fakt, že zahrnuje v zásadě celé soukromé právo (obchodní, občanské, rodinné, úprava dědění, cenných papírů atp. – vyjma práva pra-covního a úpravy registrovaného partnerství). Tato skutečnost je sice zajímavá a do určité míry i významná, nejedná se však v žádném případě o rozhodující aspekt – jeho důsledkem je fakticky pouze rozsáhlost předpisu (nový občanský zákoník má 3 081 paragrafů).

Mnohem podstatnější je to, že nový občanský zákoník přináší zcela zásadní a u nás doposavad nevídanou koncepční a principiální revoluci v oblasti soukromého práva, mj. sjednocuje obchodněprávní s občanskoprávní úpravou a odstraňuje tak dosavadní dualismus v soukromém právu. To znamená, že s účinností nového občanského zákoníku dojde rovněž ke sjednocení právní úpravy závazkového práva. Nové právní úpravě budou podřízeny jak veškeré nově konstituované obchodní závazkové vztahy, tak se jí budou povinně řídit některé vztahy stávající (např. nájem). Podřízení ostatních závazkových právních vztahů nové právní úpravě bude ponecháno na vůli stran, ač je třeba zdůraznit, že úvodní ustanovení nového občanského zákoníku, která mj. vyjadřují principiální posun v oblasti soukromého práva, se budou aplikovat vždy. Z tohoto důvodu je třeba operovat s novým občanským zákoníkem již dnes, aby po nabytí jeho účinnosti (a účinnosti souvisejících právních předpisů) zůstaly právní vztahy odpovídajícím způsobem funkční.

Krom toho, že v důsledku přijetí nového občanského zákoníku dojde ke zrušení řady předpisů (stávajícího občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o rodině, katastrálního zákona, zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním atp.), bude přijato velké množství doprovodné legislativy (např. zákon o nesporných řízeních soudních, nový katastrální zákon) a řádově stovky stávajících právních předpisů budou změněny (např. zákoník práce, občanský soudní řád atp.).

V této souvislosti je nutné podotknout, že stávající politická situace ohrožuje schválení doprovodné legislativy, bez které by mohl být nový občanský zákoník funkční jen stěží. Je otázkou, jak by v případě neschválení doprovodných právních předpisů nově zvolený zákonodárný sbor naložil s účinností nového občanského zákoníku, zda by byl ponechán v platnosti termín 1. ledna 2014, nebo by účinnost byla odsunuta (v tomto případě nejméně o jeden rok). Došlo-li by k posunu účinnosti nového občanského zákoníku, není s ohledem na to, že levicová část politického spektra má o rekodifikaci soukromého práva dle všeho odlišné představy, které se neshodují s podobou nového občanského zákoníku, vyloučeno přepracování celého záměru do jiné podoby.

Bez ohledu na zmíněnou nejistotu je naše advokátní kancelář připravena řešit s Vámi potřebné právní kroky a rozptýlit Vaše obavy z 1. ledna 2014. Poskytneme Vám kompletní právní servis, aby Vás nový občanský zákoník nezaskočil. Naše advokátní kancelář čerpala informace o novém občanském zákoníku (a souvisejících předpisech) přímo od jeho autorů, s nimiž je i nadále v kontaktu a má možnost s nimi diskutovat jednotlivé právní instituty a související otázky.

S ohledem na rozsah změn rozhodně doporučujeme připravit se na revoluční změnu v našem právu včas.

Upozornění: Informace obsažené v tomto materiálu jsou pouze obecného charakteru s cílem poskytnout orientační přehled o přijatých změnách právních předpisů a jiných relevantních opatřeních. Ohledně konkrétních postupů nebo v případě dotazů prosím kontaktujte JUDr. Janu Felixovou.