Trestní právo, náhrada škody a přestupkové řízení

U nás se můžete poradit se špičkovými odborníky v oboru, poskytujeme komplexní právní servis pro obviněné i osoby poškozené trestnou činností, svědky, osoby podávající vysvětlení orgánům činným v trestním řízení atd. Budeme Vás obhajovat a zastupovat ve věcech trestních i při přestupkovém řízení.

TRESTNÍ PRÁVO A NÁHRADA ŠKODY

Poskytujeme komplexní právní servis pro obviněné, osoby poškozené trestnou činností, svědky, osoby podávající vysvětlení orgánům činným v trestním řízení atd.

Zabýváme se vedením obhajoby obviněných v jakémkoliv stádiu trestního řízení včetně uplatňování tzv. odklonů v trestním řízení (tedy zvláštních způsobů řízení, které má za cíl vyhnout se odsouzení obviněného poté, co poškozenému uhradí způsobenou škodu).  

Zastoupíme Vás před orgány činnými v trestním řízení, zastupujeme poškozené, provádíme sepis kvalifikovaných trestních oznámení a poskytujeme právní poradenství v oblasti předcházení střetu se zákonem v oblasti hospodářské, majetkové i násilné kriminality, zastupování v kauzách nutné obrany i v případech dopravních nehod.

 • konzultace za účelem prevence rizik vyplývajících z možné trestněprávní odpovědnosti klientů
 • nadprůměrné výsledky v trestněprávní obhajobě se specializací na hospodářské trestné činy
 • sepis trestního oznámení
 • právní servis pro osoby poškozené trestnou činností
 • praktické zkušenosti z oblasti ochrany lidských práv včetně zastupování v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku
 • zastupování v přestupkovém řízen

Budeme Vás zastupovat v případě následného soudního sporu, který může být finančně i časově nákladný.

 • posouzení úspěšnosti nároku klienta či žaloby vedené proti němu,
 • zastoupení v soudním sporu ve všech oblastech práva,
 • zastupování při mimosoudním řešení sporů, sepis dohod o narovnání,
 • vymáhání pohledávek včetně zastupování v exekučním řízení.

Pomůžeme Vám s uplatněním nároku na náhradu škody i dalších jejich procesních práv a oprávnění. V případě zastavení trestního stíhání či zproštění obžaloby pro své klienty vymáháme vůči státu náhradu škody a nemajetkové újmy způsobenou nezákonným trestním stíháním.

 • škoda v důsledku trestného činu
 • pracovní úraz
 • nemoc z povolání
 • pochybení v rámci lékařské péče
 • škoda na životě
 • dopravní nehoda
 • škoda na majetku
 • krácení pojistného plnění
 • škoda způsobená neplněním smluvních povinností
 • odškodnění nárokované po státu

Pomůžeme Vám domoci se spravedlnosti.

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ

Poskytneme Vám kompletní právní poradenství a budeme Vás zastupovat v případě, že:

 • jste spáchali dopravní přestupek nebo jste obdrželi výzvu k podání vysvětlení,
 • jste spáchali trestný čin při řízení motorového vozidla nebo jste způsobili dopravní nehodu,
 • řešíte jiný druh přestupku, správní řízení nebo další problémy s úřady,
 • rozhodl některý státní úřad ve Váš neprospěch a myslíte si, že neoprávněně.

Budeme hájit  Vaše práva na poli úřadů a státních orgánů.