• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • JUDr. Roman Felix

  Advokát

  JUDr. Roman Felix je zakladatelem a vedoucím společníkem advokátní kanceláře Felix a spol., souběžně s výkonem advokacie se věnuje komplexnímu řízení kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (promoce 1982) zahájil svou právní praxi v justiční sféře, kde se v letech 1982-1990 věnoval netrestní oblasti, především právu občanskému a správnímu; krátce se zabýval i problematikou legislativní. Na počátku 90. let působil jako bankovní právník – ředitel právního odboru a člen vedení Komerční banky, a následně jako vedoucí právník nově konstituované české pobočky rakouské banky Creditanstalt. Díky těmto pozicím stál u zrodu bankovní normotvorby v ČR, a to jak na úrovni legislativní, tak při vytváření interního bankovněprávního know-how a právní dokumentace tehdy do obchodní praxe nově zaváděných tržních bankovních produktů.

  V roce 1991 založil advokátní kancelář Felix a spol., nejprve fungující formou sdružení, posléze od r. 2007 jako společnost s ručením omezeným. Roman Felix se aktivně podílí na zpracovávání většiny významných kauz řešených advokátní kanceláří, zejména v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností. Během své dlouholeté odborné praxe získal rozsáhlé zkušenosti mj. v oblasti bankovnictví a práva cenných papírů, veřejných zakázek, právních vztahů v oblasti nemovitostí a stavebnictví včetně komplexních právních služeb pro developerské projekty. Mezi jeho stěžejní profesní zájmové oblasti náleží též oblast práva informačních technologií, kde stál po boku největších světových i menších českých softwarových společností při dodávkách IT do klíčových českých firem i do státní správy. Roman Felix dosáhl významných výsledků v oblasti procesního práva při zastupování klientů advokátní kanceláře před soudy ve složitých kauzách i ve sporech o vysoké finanční částky. Již řadu let je vedoucím týmu právníků, který v minulosti zastupoval český stát a průběžně poskytuje poradenství orgánům ČR a zpracovává pro ně odborná právní stanoviska či nejrůznější podání v řadě rozhodčích a soudních řízení o plnění dosahující v souhrnu řádu desítek miliard českých korun. Roman Felix poskytuje právní zastoupení i v kauzách zásadního právního významu či mediálně známých, v poslední době např. zastupoval významnou českou municipalitu před Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem ČR při přezkoumávání ústavnosti komunálních voleb a ve sporech o vlastnictví a vydání monumentálního uměleckého díla – kulturní památky.

  E-mail roman.felix@akf.cz

  JUDr. Karel Codl

  Advokát

  JUDr. Karel Codl po absolutoriu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1988 působil krátce (1988 -1990) v justici u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Zásadní změnou byl v 90. letech přechod do právního oddělení Komerční banky, kde se významnou měrou podílel na vytváření bankovní normotvorby v ČR. V roce 1991 se stává jedním ze zakládajících společníků advokátní kanceláře Felix a spol. Vzhledem k jeho předchozí praxi bankovního právníka se od počátku svého působení v advokacii specializuje na oblast finančního práva, bankovnictví a pojišťovnictví. V rámci kanceláře poskytoval právní poradenství při vzniku a rozvoji několika bank, stavební spořitelny, investičních společností a fondů a jiných finančních institucí. Kromě uvedeného poskytuje služby i v dalších souvisejících oblastech, zejména ve vztahu k převodům a správě pohledávek, leasingovým smlouvám, zajištění bankovních obchodů a jiným bankovním a finančním instrumentům.

  Po celou dobu své rozsáhlé advokátní praxe se věnuje rovněž problematice obchodního práva. Kromě běžné obchodněprávní agendy se specializuje i na právo soutěžní, se zvláštním zaměřením na veřejné zakázky. Významných výsledků dosáhl při zastupování podnikatelských subjektů v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Je odborníkem v oblasti nemovitostí a výstavby, od poloviny 90. let průběžně zpracovává úplnou právní dokumentaci pro převody nemovitostí s realizačními cenami pohybujícími se v řádech stovek milionů korun.

  Jazyky: angličtina

  E-mail karel.codl@akf.cz

  JUDr. Jana Felixová

  Advokát

  JUDr. Jana Felixová absolvovala v roce 1984 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1984 - 1987 pracovala v mezinárodním oddělení umělecké agentury Pragokoncert. V roce 1991 asistovala při založení české pobočky nadnárodní advokátní kanceláře Mc Kenna & Co., kde působila do roku 1993 a podílela se na právním poradenství pro různé zahraniční společnosti vstupující na český trh. V roce 1993 přešla do advokátní kanceláře Felix a spol. Ve své advokátské praxi se věnuje zejména mezinárodní klientele. Zaměřuje se na korporátní a obchodní právo, další specializací je pracovní právo, právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a s tím související oblast práva daňového. Jako společník má v gesci ekonomickou a personální agendu kanceláře, reprezentuje kancelář v rámci celosvětové sítě Legalink a je členem představenstva evropské sítě Nomos Lawyers International. Jana Felixová je soudní překladatelkou anglického jazyka.

  Jazyky: angličtina

  E-mail jana.felixova@akf.cz

  JUDr. Antonín Novák

  Advokát

  JUDr. Antonín Novák absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (promoce 1987). Z počátku své kariéry působil v letech 1988-1989 u Městského soudu v Praze. Důležitou změnou v jeho profesním životě bylo působení v právním oddělení Komerční banky, které zakládal v roce 1989 spolu s JUDr. Romanem Felixem a kde se významně podílel na vytváření jak interní bankovněprávní dokumentace, tak právních předpisů zaváděných do obchodní praxe. Jako bankovní právník se spolupodílel na vytváření smluvní dokumentace pro nově konstituovanou českou pobočku rakouské banky Creditanstalt. Od roku 1991 se plně věnuje advokacii jako zakládající společník advokátní kanceláře Felix a spol. Ve své praxi advokáta se zaměřil na problematiku nemovitostí, poskytuje poradenství týkající se developerských projektů a stavebního práva. V rámci sporné agendy kanceláře zastupuje strany zejména ve sporech vznikajících při realizaci stavebních činností.

  Jazyky: němčina

  E-mail antonin.novak@akf.cz

  JUDr. Ivan Roubal

  Advokát

  JUDr. Ivan Roubal je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře Felix a spol. Po absolutoriu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (promoce 1987) působil v justici u Krajského soudu v Praze. Poté pracoval v České národní bance, kde se podílel na konstituování a zahájení fungování Komerční banky, v jejímž právním odboru uplatnil své znalosti bankovního práva. V této pozici spolupracoval na formování základů interního bankovněprávního know-how a promítnutí právních aspektů do obchodní praxe při zavádění nových bankovních produktů v tržních podmínkách. Po dobu svého působení ve Felix a spol. se zaměřuje zejména na problematiku obchodního a občanského práva se zvláštním důrazem na ochranu práv duševního a průmyslového vlastnictví, podílí se na poskytování komplexních právních služeb významným bankám na českém trhu, specializuje se na smluvní agendu.

  Zabývá se rovněž nemovitostní problematikou a právem v dopravě. Důležitou složkou jeho činnosti je zastupování klientů v rozhodčím a insolvenčním řízení. Ivan Roubal má v gesci zajišťování služeb pro německy a polsky hovořící klientelu.

  Jazyky: němčina, angličtina, polština

  E-mail ivan.roubal@akf.cz

  JUDr. Vít Široký

  Advokát

  JUDr. Vít Široký vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 působí v advokátní kanceláři Felix a spol. Klientům poskytuje právní služby převážně v oblasti trestního a přestupkového práva. Vzhledem ke své předchozí praxi v justici, nejdříve na Městské prokuratuře v Praze, posléze na Generální prokuratuře ČR, a dnes již i dlouholeté advokátské praxi, se stal předním a vyhledávaným odborníkem na oblast trestního práva. Poskytuje poradenství a konzultace zejména v souvislosti s řešením minimalizace rizik vyplývajících z možné trestněprávní odpovědnosti klientů v rámci jejich podnikatelských aktivit. Jako vynikající odborník se samozřejmě zabývá i prevencí těchto rizik. Vít Široký dosahuje dlouhodobě mimořádných výsledků v trestní obhajobě, zejména v případech závažné hospodářské, majetkové a daňové kriminality. V oblasti soukromého práva se zabývá řešením případů odpovědnosti za škodu.

  Jazyky: ruština

  E-mail vit.siroky@akf.cz

  Mgr. Jaroslav Tajbr

  Advokát

  Mgr. Jaroslav Tajbr působil v kanceláři Felix a spol. již jako student pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po absolvování v roce 1996 přešel na pozici advokátního koncipienta a po složení advokátních zkoušek se v roce 2000 stal společníkem. Zaměřuje se zejména na obchodní a občanské právo. V oblasti obchodního práva se specializuje především na sféru obchodních společností včetně fúzí a prodeje podniků. Je fundovaným odborníkem na zpracování obchodních smluv pro klienty z řad podnikatelských subjektů, a to od nejvýznamnějších českých podniků až po střední a menší podnikatele. Podstatnou složku právní agendy Jaroslava Tajbra tvoří vymáhání pohledávek a řešení krizových situací podnikatelských subjektů, dále právo insolvenční, zejména zastupování zájmů věřitelů při uplatňování pohledávek a ve věřitelských výborech, a právo exekuční zahrnující i úzkou spolupráci se soudními exekutory. V oblasti občanského práva se věnuje zejména problematice ochrany osobnostních práv, v rámci právních vztahů k nemovitostem často zastupuje zájmy vlastníků, jeho agenda zahrnuje především uzavírání kupních, nájemních a zástavních smluv.

  Jazyky: angličtina

  E-mail jaroslav.tajbr@akf.cz

  Mgr. Eva Veselá

  Advokát

  Mgr. Eva Veselá absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (promoce 1993). V advokátní kanceláři Felix a spol. působí od roku 1992, postupně na pozici právní asistent, advokátní koncipient a advokát. Společníkem Felix a spol. je od roku 1999. Ve spolupráci se zahraničními partnerskými kancelářemi poskytuje klientům právní služby při řešení případů s mezinárodním prvkem. V praxi advokáta se věnuje soukromému právu, obchodnímu i občanskému, a to zejména agendě smluvní se zvláštním zaměřením na úvěrové a další bankovní obchody a prostředky jejich zajištění. Při zpracování konkrétních obchodních případů a řešení sporů z bankovních obchodů rozvíjí zkušenosti získané při dlouholeté spolupráci s JUDr. Romanem Felixem při poskytování právních služeb finančním institucím.

  V oblasti práva občanského využívá své zkušenosti z poskytování poradenství ohledně restitucí zemědělských nemovitostí a právních vztahů k nemovitostem obecně. Při dlouhodobém poskytování právních služeb společnosti zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění na českém trhu získala zkušenosti s agendou ochrany osobních údajů. Věnuje se též otázkám práva rodinného.

  Jazyky: angličtina, ruština

  E-mail eva.vesela@akf.cz

  JUDr. Tomáš Homola

  Advokát

  JUDr. Tomáš Homola působí v advokacii od roku 1991, kdy ukončil studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1994 spoluzakládal advokátní kancelář Uhlíř, Homola a spol. kde působil až do počátku roku 2016. Od 1. dubna 2016 je společníkem advokátní kanceláře Felix a spol.

  Tomáš Homola se specializuje zejména na oblast práva civilního a navazující právní obory. Za dobu své praxe úspěšně dokončil řadu složitých restitučních kauz a restitucemi se zabývá dodnes. Podílel se na řešení restrukturalizace několika podniků, a to jak z pozice správce, tak i z pozice právního poradce. Zaměřuje se rovněž na oblast fúzí a akvizic. Jeho další specializací je právo rodinné se zaměřením na právní problematiku rodinných společností.

  .

  V roce 2008 byl zapsán na seznam rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a je rozhodcem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu rozhodců určených pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv.

  V období let 2010 až 2015 byl členem kárného senátu Nejvyššího správního soudu v Brně. V roce 2014 byl zvolen za člena Kárné komise České advokátní komory.

  Působí v řadě neziskových kulturních institucí. V letech 2008 – 2012 byl členem dozorčí rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. Od r. 2012 je členem dozorčí rady nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka, od r. 2013 působí ve Sboru expertů odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a od února 2016 je členem výboru Společnosti Franze Kafky. Je zastupitelem Městské části Praha 5.

  Jazyky: angličtina

  E-mail tomas.homola@akf.cz

  Mgr. Tomáš Pekárek

  Advokát

  Mgr. Tomáš Pekárek promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2003. V tomtéž roce nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře Felix a spol., v níž od roku 2006 působil jako asociovaný advokát. Od února 2016 je společníkem. Má dlouholeté zkušenosti s právním poradenstvím v oblasti realit a developmentu. Působí jako hlavní právní poradce britského nemovitostního fondu, kterému asistoval při více než dvou desítkách akvizic nemovitostí v České republice a na Slovensku. V rámci komplexního zajištění nemovitostních transakcí se zabývá rovněž projektovým financováním, zejména strukturováním a vyjednáváním úvěrových a zajišťovacích dokumentací. Součástí jeho praxe je poskytování komplexního právního poradenství dlouholetým klientům Felix a spol., zejména v oblastech korporátního a pracovního práva.

  Jazyky: angličtina

  E-mail tomas.pekarek@akf.cz

  Mgr. Ondřej Ambrož

  Advokát

  Mgr. Ondřej Ambrož je advokátem, jehož profesní život je od roku 1999, kdy dokončil studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, spojen s advokátní kanceláří Felix a spol. V letech 1999 až 2002 zde působil jako advokátní koncipient a od počátku roku 2003 spolupracuje jako asociovaný advokát. Ve své praxi se specializuje především na trestní a přestupkové právo, zejména pak na vedení obhajoby v trestních věcech hospodářské, obecné i násilné kriminality. Rovněž se zabývá problematikou řešení dopravních nehod, kde vedle zastupování klientů v trestním či přestupkovém řízení poskytuje též právní poradenství v otázkách spojených s náhradou škody. Má rovněž řadu praktických zkušeností v oblasti ochrany lidských práv, včetně zastupování v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

  V soukromoprávní oblasti se zabývá především právem obchodních společností a spornou agendou, zejména vymáháním pohledávek z obchodního styku, i řešením pracovněprávních sporů, a to včetně zastupování v řízeních před soudy. Ve své praxi má také zkušenosti s oblastí úpadkového práva, jakož i s poskytováním právních služeb a přípravou smluvních dokumentů spojených s problematikou nemovitostí.

  Jazyky: angličtina

  E-mail ondrej.ambroz@akf.cz

  Mgr. Adam Felix, LL.M.

  Advokát

  Mgr. Adam Felix, LL.M. vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a následné postgraduální studium na Cornell University, Cornell Tech v New Yorku a Izraeli. Má rozsáhlou praxi ze svého působení u obecných soudů, na státním zastupitelství a v zahraničních advokátních kancelářích (New York City, Washington D.C., Paříž). Je externím doktorandem katedry trestního práva Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na trestní odpovědnost právnických osob. Jako advokát Felix a spol. se specializuje na právo ICT, kyberbezpečnost a ochranu soukromí, kryptoměny, právo obchodní, trestní a řešení sporů. Věnuje se aktuálnímu problému implementace GDPR v soukromých společnostech a jeho zavedení do praxe, stejně jako předávání osobních údajů do třetích zemí.

  Jazyky: angličtina, francouzština

  E-mail adam.felix@akf.cz

  Mgr. Matěj Smolař

  Advokát

  Mgr. Matěj Smolař vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (promoce 2002), kde v průběhu studia strávil v rámci projektu ERASMUS dva semestry na právnické fakultě Christian Albrechts Universität v Kielu (SRN). Po ukončení studia vykonával praxi v pozici advokátního koncipienta a posléze advokáta v AK Rödl & Partner v Praze. Od roku 2006 působí jako asociovaný advokát v advokátní kanceláři Felix a spol., kde se věnuje zejména obchodnímu právu (korporátnímu i závazkovému), právu veřejných zakázek, nemovitostnímu právu a v neposlední řadě sporné agendě při zastupování klientů v soudních řízeních.

  Jazyky: němčina, angličtina

  E-mail matej.smolar@akf.cz

  JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.

  Advokát

  JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. je advokátem Felix a spol. a současně působí jako tajemník a odborný asistent na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze, kde se vedle vědecké činnosti věnuje též výuce primárně pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (také je garantem několika výběrových předmětů). V letech 2010 - 2012 byl ředitelem odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jakub Morávek pravidelně přispívá do odborných periodik a je autorem či spoluautorem řady odborných publikací (např. Případové studie pracovněprávní, Služební zákon. Komentář, Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech).

  Taktéž je úspěšným řešitelem a spoluřešitelem řady grantových projektů (např. GAČR, GAUK, SVV). Je členem České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a členem jejího výboru. Působí jako nominátor „Autorské ceny“ Karlovarských právnických dnů. V neposlední řadě je Jakub Morávek aktivně činný v jedné z pracovních komisí Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Vzhledem ke svým zkušenostem také pravidelně přednáší problematiku ochrany osobních údajů a vede odborná školení a semináře k problematice zákoníku práce. Mezi jeho nesporné úspěchy patří zisk prestižního ocenění Právník roku 2012 v kategorii Talent roku.

  Jazyky: angličtina, němčina

  E-mail jakub.moravek@akf.cz

  JUDr. Jiří Müller

  Advokát

  JUDr. Jiří Müller je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (promoce 1977). Po studiu působil v různých právních pozicích na konzulárním odboru Ministerstva zahraničních věcí. Od roku 1996 spolupracoval jako samostatný advokát s českými a zahraničními poradenskými firmami, jakož i advokátními kancelářemi. V roce 2000 se stal partnerem Advokátní kanceláře HASLINGER/NAGELE & PARTNER, v. o. s. Od roku 2006 působí jako asociovaný advokát v kanceláři Felix a spol. Ve své praxi se zaměřuje zejména na obchodní právo, právo obchodních společností, živnostenské a občanské právo, věnuje se též nemovitostnímu a pracovnímu právu. Pro svou výbornou znalost německého jazyka zajišťuje poskytování právních služeb zejména německy hovořící klientele.

  Jazyky: němčina

  E-mail jiri.mueller@akf.cz

  Mgr. André Vojtek

  Advokát

  Mgr. André Vojtek spolupracuje s kanceláří Felix a spol. od svých studií na pražské právnické fakultě, posléze zde od července 2009 působil jako advokátní koncipient a po vykonání advokátních zkoušek rozšířil řady advokátů naší kanceláře. V rámci své profesní činnosti nejčastěji řeší nemovitostní problematiku, poradenství týkající se developerské a stavební činnosti a provádění právních předinvestičních prověrek. Dále se věnuje obchodnímu a korporátnímu právu včetně realizace práva výkupu účastnických cenných papírů hlavním akcionářem (squeeze out) a přeměn obchodních společností.

  Jazyky: angličtina

  E-mail andre.vojtek@akf.cz

  Mgr. Lucie Hanlová

  Advokát

  Mgr. Lucie Hanlová je členem týmu advokátní kanceláře Felix a spol. od roku 2013. Před vykonáním advokátních zkoušek v r. 2012 spolupracovala s přední pražskou advokátní kanceláří, mezi jejíž korporátní klienty patřily zejména stavební a developerské společnosti, a specializovala se tak na problematiku komplexních nemovitostních transakcí a právní poradenství v oblasti developerské, stavební a realitní činnosti. V advokátní kanceláři Felix a spol. využívá své zkušenosti při poskytování právního poradenství rovněž v oblasti majetkové a práva rodinného.

  Jazyky: angličtina

  E-mail lucie.hanlova@akf.cz

  JUDr. Marie Marková

  advokát

  JUDr. Marie Marková se stala členkou našeho týmu v květnu 2018, kdy složila advokátní slib. Před započetím spolupráce s Felix a spol. působila Marie 42 let v justici, kde nejdříve předsedala specializovanému senátu řešícímu trestnou činnost mladistvých na Praze 1 a poté trestnímu senátu Městského soudu v Praze. Jako odborník na trestněprávní agendu se Marie začlenila do našeho trestněprávního týmu, v rámci něhož poskytuje klientům kanceláře právní pomoc při řešení deliktních situací, přičemž zúročuje své dlouholeté zkušenosti soudce.

  Jazyky: němčina, angličtina

  E-mail marie.markova@akf.cz

  Mgr. Martin Bošiak

  Advokát

  Mgr. Martin Bošiak působil během svých studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy na několika studentských pozicích s právním zaměřením, a to nejen v advokátním prostředí, ale také v právním oddělení České spořitelny. V průběhu studia absolvoval dvousemestrální International and European Legal Studies Programme na univerzitě v belgických Antverpách. Martin promoval v roce 2013, od ledna 2014 je členem týmu advokátní kanceláře Felix a spol., nejdříve na pozici koncipienta a od února 2017 jako advokát.

  Jazyky: angličtina

  E-mail martin.bosiak@akf.cz

  Mgr. Jiří Havlík

  advokát

  Mgr. Jiří Havlík získával zkušenosti během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v několika advokátních kancelářích a na soudních stážích. Do advokátní kanceláře Felix a spol. nastoupil v listopadu 2013 na pozici právního asistenta, kde po zakončení studia v lednu 2015 pokračoval na pozici advokátního koncipienta. Advokátem se stal po složení advokátních zkoušek v červnu 2018. Ve své praxi se nejčastěji věnuje smluvní agendě, zejména akvizicím nemovitostí a obchodních společností, včetně souvisejících předinvestičních právních prověrek. Dále se zabývá problematikou obchodních korporací a spornou agendou.

  Jazyky: angličtina

  E-mail jiri.havlik@akf.cz

  Mgr. Karolína Adámková

  Advokátní koncipient

  Mgr. Karolína Adámková získávala pracovní zkušenosti již během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to jak na pozici právního asistenta v několika pražských advokátních kancelářích, tak i v rámci stáže na Obvodním soudě pro Prahu 1. Své jazykové schopnosti si prohloubila během ročního studia na pařížské Sorbonně. Po úspěšném absolvování Moot Court z trestního práva, jehož je AK Felix a spol. spoluorganizátorem, využila nabídky na spolupráci a od června 2017 se stala členkou našeho týmu na pozici právního asistenta. Studium na PF UK ukončila Karolína v září 2017, od té doby působí v AK Felix a spol. jako advokátní koncipientka. Na podzim 2018 Karolína zahájila doktorské studium na Právnické fakultě UK.

  Jazyky: angličtina, francouzština

  E-mail karolina.adamkova@akf.cz

  Mgr. Kateřina Gabrhelíková

  Advokátní koncipient

  Mgr. Kateřina Gabrhelíková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu svého studia sbírala praktické zkušenosti v různých odvětvích práva. Nejprve působila na pozici právního asistenta v brněnské advokátní kanceláři, poté jako právní poradkyně ve spotřebitelské organizaci. Absolvovala stáže u Okresního soudu ve Zlíně a v neziskové organizaci, kde se věnovala především zdravotnickému právu a právu sociálního zabezpečení. V průběhu studia rovněž publikovala články zaměřené především na právo životního prostředí. Po ukončení studia na podzim 2018 nastoupila Kateřina na pozici advokátní koncipientky v AK Felix a spol.

  Jazyky: angličtina

  E-mail

  Mgr. Michaela Prodělalová

  Advokátní koncipient

  Mgr. Michaela Prodělalová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již během studia ji zajímaly jazyky, působila v mezinárodních studentských klubech a často pobývala v zahraničí. Například v Budapešti, kde v rámci programu Erasmus strávila semestr studiem na Právnické fakultě Karoli Gaspar University. Před koncem studia se přesunula do Velké Británie a v londýnské British Library sepsala svou diplomovou práci. V roce 2016 odcestovala na Nový Zéland, kde získala roční stáž v neziskové organizaci - Auckland Community Law Centre a měla tak možnost seznámit se s tamním právem. Po návratu do Čech nastoupila do advokátní kanceláře Felix a spol., kde od října 2018 působí jako advokátní koncipientka. Zajímá se o mezinárodní právo a plánuje studium LL.M.

  Jazyky: angličtina, francouzština

  E-mail

  Mgr. Zuzana Burdová

  Advokátní koncipient

  Mgr. Zuzana Burdová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studia získávala zkušenosti ve dvou pražských advokátních kancelářích zaměřených především na obchodní, občanské, pojistné a trestní právo. Vedle studia práv se věnovala i cizím jazykům a často pobývala v zahraničí. V rámci prohloubení znalostí francouzštiny absolvovala dva semestry na Université Clermont Auvergne a Université de Nantes, kde se také věnovala studiu práva Evropské Unie a práva mezinárodního. Po návratu ze zahraničí nastoupila v srpnu 2019 do týmu Felix a spol. na pozici advokátní koncipientky.

  Jazyky: angličtina, francouzština

  E-mail